Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Tematyka badawcza

 • Lokalizacja auksyny podczas procesu somatycznej embriogenezy w warunkach in vitro w eksplantatach pochodzących z roślin transgenicznych DR5rev::GFP lub DR5rev::GUS Arabidopsis thaliana.
 • Metagenomika gleb zanieczyszczonych.
 • Określenie lokalizacji i roli białek PIN podczas somatycznej embriogenezy w warunkach in vitro z wykorzystaniem roślin transgenicznych promPINx::PINx-GFP lub promPINx::PINx::GUS Arabidopsis thaliana.
 • Określenie lokalizacji i roli białka AUX podczas somatycznej embriogenezy w warunkach in vitro z wykorzystaniem roślin transgenicznych promAUX::AUX-YFP Arabidopsis thaliana.
 • Lokalizacja cytokininy podczas procesu somatycznej embriogenezy w warunkach in vitro w eksplantatach pochodzących z roślin transgenicznych Arabidopsis thaliana.
 • Mikromacierzowe profilowanie genomu i transkryptomu w dziecięcej ostrej białaczce mieloblastycznej w poszukiwaniu genów odpowiedzialnych za lekooporność.
 • Profile ekspresji genetycznej i oporności na cytostatyki w strategii diagnostyczno-terapeutycznej ostrych białaczek limfoblastycznych u dzieci.
 • Opracowanie testu PCR w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sond typu TaqMan do genotypowania polimorfizmu pojedynczego nukleotydu dla markerów genetycznych genu NOD2.
 • Opracowanie multipleks PCR do wykrycia zmian genetycznych w genie NOD2 (P286S, R702W, G908R).
 • Mechanizmy fotomorfogenezy u wilca wielkokwiatowego (Pharbitis nil) ze szczególnym uwzględnieniem szlaków: zależnego od wapnia i cyklicznego GMP:
  • określenie udziału kinaz zależnych od wapnia w procesach regulowanych światłem,
  • procesy fosforylacji/defosforylacji,
  • badanie mechanizmów stymulujących indukcję kwitnienia związanych ze zmianami stężenia cyklicznych nukleotydów (cNMP),
  • wyjaśnienie mechanizmów leżących u podstaw regulacji stężenia cNMP w komórkach roślin podczas tego procesu (określenie roli cyklaz: adenylanowej i guanylanowej).
 • Mechanizmy transdukcji sygnałów prowadzące do tworzenia się fitoaleksyn w tkankach Hippeastrum poddanych stresowi biotycznemu i abiotycznemu:
  • określenie struktury fitoaleksyny, pojawiającej się jako przejaw uruchomienia mechanizmów obronnych w następstwie pojawienia się stresora,
  • określenie udziału cząsteczek sygnalnych (cyklicznych nukleotydów, tlenku azotu, reaktywnych form tlenu i hormonów roślinnych) w uzyskiwaniu przez uszkodzone w wyniku zranienie cebule odporności na infekcje,
  • charakterystyka enzymów odpowiedzialnych za syntezę cyklicznych nukleotydów, produkcja białek rekombinowanych
 • Poznanie i scharakteryzowanie elementów szlaku transdukcji sygnału z udziałem jonów wapnia i efektorów wapnia w procesach nabywania przez uszkodzone cebule Hippeastrum odporności na wtórne infekcje grzybowe:
  • poszukiwanie izoform kinazy zależnej od wapnia (CDPK) zaangażowanych w reakcje stresowe,
  • scharakteryzowanie naturalnych białek substratowych dla tych enzymów w cebulach wystawionych na działanie abiotycznych (zranienie) i biotycznych (atak patogena Phoma narcissi) czynników stresowych.
 • Genetyczna i hormonalna regulacja mechanizmów kwitnienia i owocowania u roślin strączkowych:
  • fizjologiczna i genetyczna kontrola rozwoju kwiatów i owoców łubinu żółtego Lupinus luteus,
  • wpływ fitohormonów na utrzymywanie kwiatów i owoców,
  • identyfikacja genów istotnych dla rozwoju kwiatów i owoców,
  • identyfikacja genów zaangażowanych w biosyntezę, regulację i odpowiedź hormonalną
  • genetyczna kontrola indukcji kwitnienia Lupinus luteus,
  • udział mikro RNA w regulacji rozwoju generatywnego.
 • Opracowanie metod mikrorozmnażania gatunków objętych ochroną gatunkową.