Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Od Katedry Fizjologii Roślin do Katedry Fizjologii Roślin i Biotechnologii

Katedra Fizjologii Roślin została powołana w roku 1950. Opiekę nad nią powierzono prof. dr Janowi Zabłockiemu, kierownikowi Katedry Botaniki Ogólnej, który prowadził także zajęcia dydaktyczne z fizjologii roślin. W roku akademickim 1951/52 na wykłady przyjeżdżał prof. Jerzy Czosnowski z Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, a od roku 1952/53 dr Marian Michniewicz z Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W styczniu 1953 r. dr M. Michniewicz został powołany na kierownika Katedry Fizjologii Roślin w charakterze zastępcy profesora. Przy wydatnej pomocy dr Kazimiery Wilczyńskiej, byłego pracownika Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i mgr Leszka Michalskiego przystąpiono do prac organizacyjnych mających zapewnić odpowiednie warunki nie tylko do pracy dydaktycznej, ale też do działalności naukowej.

Z biegiem czasu doszło do zmian organizacyjnych w uczelni. W roku 1969 powołano Instytut Biologii, a katedry przemianowano na zakłady. Przy Zakładzie Fizjologii Roślin w roku 1981 utworzono Pracownię Fotobiologii, której kierownictwo objął doc. Jan Kopcewicz. Po odejściu na emeryturę kierownika Zakładu Botaniki Ogólnej prof. Klemensa Kępczyńskiego w roku 1987 kierownictwo tego zakładu przejął prof. Jan Kopcewicz który przeszedł do nowego zakładu wraz z pracownikami Pracowni Fotobiologii. W dalszym czasie po przejściu w roku 1991 na emeryturę kierownika Zakładu Fizjologii Roślin prof. Mariana Michniewicza doszło do połączenia Zakładu Fizjologii Roślin i Zakładu Botaniki Ogólnej w jeden Zakład Fizjologii i Morfogenezy Roślin, przemianowany w roku 2003 na Zakład Fizjologii i Biologii Molekularnej Roślin, którego kierownikiem został prof. Jan Kopcewicz.

W 2001 roku wyodrębnił się Zakład Biotechnologii pod kierownictwem prof. Andrzeja Tretyna, zaś w roku 2011 oba zakłady (Fizjologii i Biologii Molekularnej Roślin oraz Biotechnologii) połączyły się ponownie tworząc Katedrę Fizjologii Roślin i Biotechnologii. Kierownikiem Katedry został prof. Andrzej Tretyn.

Prace z dziedziny fizjologii roślin prowadzono także w Pracowni Fizjologii Roślin Uprawnych utworzonej w roku 1953 w Ośrodku Biologii Stosowanej UMK, zlokalizowanej w uczelnianym gospodarstwie rolnym w Koniczynce, a potem od roku 1957 w gospodarstwie Piwnice. Organizatorem i kierownikiem tej pracowni był prof. M. Michniewicz. W związku z reorganizacją uczelni Ośrodek wszedł w roku 1970 w skład Instytutu Biologii, a Pracownia Fizjologii Roślin Uprawnych została połączona z Pracownią Fitopatologii w jedną Pracownię Biologii Roślin Uprawnych której kierownikiem został prof. Edmund Strzelczyk.

Badania naukowe o charakterze fizjologicznym prowadzono również w Pracowni Izotopowej Instytutu Biologii, zorganizowanej w roku 1972 i kierowanej przez doc. L. Michalskiego, a następnie po jego przejściu na emeryturę w 1990 r. przez prof. Andrzeja Tretyna. W roku 2001 w miejsce Pracowni Izotopowej powołano Zakład Biotechnologii pod kierownictwem prof. A. Tretyna.

Od samego początku tematyka prac toruńskich fizjologów koncentrowała się na zagadnieniach mechanizmów wzrostu i rozwoju roślin ze szczególnym uwzględnieniem roli fitohormonów.