Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Prace doktorskie

Promotor: Prof. dr Marian Michniewicz

 1. Kentzer Teresa (1959) ? Dynamika regulatorów wzrostu w procesie jaryzacji nasion pszenicy ozimej Leszczyńska Wczesna (Triticum vulgare L.).
 2. Michalski Leszek (1961) ? Badania nad wpływem długości okresu świetlnego na poziom regulatorów wzrostu u rośliny dnia krótkiego i długiego.
 3. Sójka Eugeniusz (1961) ? Studia nad fizjologia i biochemią rozwijającego się ziarna żyta (WSR Olsztyn).
 4. Stanisławski Jan (1963) ? Wpływ dewernalizacji wywołanej czynnikiem termicznym na niektóre procesy biochemiczne w okresie kiełkowania i wschodów pszenic.
 5. Kopcewicz Jan (1968) ? Studia nad endogennymi giberelinami i inhibitorami wzrostu w rozwoju sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.).
 6. Kamieńska Aniela (1968) ? Endogenne regulatory wzrostu w rozwoju topoli czarnej (Populus nigra L.).
 7. Chromiński Andrzej (1968) ? Wpływ regulatorów wzrostu: kwasu 3-indolilooctowego, giberelinowego, 2,3,5-trójjodobenzoesowego i chlorku 2-chloroetylotrójmetyloamoniowego na gospodarkę wodną pomidora (Lycopersicum esculentum Mill.).
 8. Kleczkowska Danuta (1969) ? Charakterystyka białek roślin pastewnych przy zastosowaniu zmodyfikowanej metody elektroforezy w żelu skrobiowym.
 9. Czarnolewski Heliodor (1970) ? Wpływ kwasu giberelowego i chlorku chlorocholiny na wzrost i odporność na mróz oraz niektóre wskaźniki wartości użytkowej morwy białej (Morus alba L.).
 10. Herzog-Kriesel Krystyna (1973) ? Badania nad rolą giberelin w procesie ukorzeniania sadzonek wierzby ? Salix viminalis L.
 11. Galoch Elżbieta (1976) ? Badania nad rolą czynnika hormonalnego w procesie inicjacji kwitnienia i dyferencjacji płciowej u konopi.
 12. Stopińska Jadwiga (1983) ? Współdziałanie regulatorów wzrostu z jonami potasowymi w niektórych procesach fizjologicznych u fasoli (Phaseolus vulgaris L.).
 13. Zielińska Marlena (1993) ? Współdziałanie wapnia z etylenem i kwasem abscysynowym w patogenezie siewek pszenicy wywołanej Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc.

Promotor: Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 1. Nowacki Janusz  (1979)  ? IAA-mezoinozytol jako transportująca forma auksyny w ziarniakach kukurydzy cukrowej (Zea mays L.).
 2. Cymerski Mariusz  (1981)  ? Konwersje fitochromu w koleoptylach etiolowanych siewek owsa (Avena sativa L.).
 3. Kulikowska-Gulewska Halina  (1983)  ? Endogenne regulatory wzrostu w procesach różnicowania generatywnego sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.).
 4. Centkowska Gabriela (1984) ? Studia nad rolą substancji wzrostowych w fotoindukcji generatywnej rośliny dnia długiego Hyoscyamus niger  L.
 5. Madela Kazimierz (1987) ? Udział fitochromu w kontroli wzrostu koleoptyli etiolowanych siewek owsa (Avena sativa L.).
 6. Kęsy Jacek (1994)  ? Przemiany biochemiczne glukozydu kwasu indolilo-3-octowego u kukurydzy.
 7. Szmidt-Jaworska Adriana  (1999)  ? Metabolizm i rola fitochromu labilnego (phyA) w fotoperiodycznej kontroli procesów kwitnienia i tuberyzacji.
 8. Wojciechowski Waldemar (2002) ? Aktywność homologów genów czynników regulatorowych oraz białek jądrowych w fotoperiodycznej indukcji kwitnienia Pharbitis nil.
 9. Maciejewska Beata Daria (2004) –  Udział jasmonianów w fotoperiodycznej indukcji kwitnienia Pharbitis nil.
 10. Zienkiewicz Agnieszka  (2007)  –  Rola białka ZEITLUPE i fototropiny u rośliny dnia krótkiego Pharbitis nil.
 11. Glazińska Paulina (2008) – Rola niskocząsteczkowego RNA w rozwoju generatywnym rośliny dnia krótkiego Phabrbitis nil.
 12. Wilmowicz Emilia (2008) –  Rola kwasu abscysynowego w fotoperiodycznej indukcji kwitnienia Pharbitis nil.
 13. Frankowski Kamil  (2008)  –  Regulowane przez światło oraz IAA geny kodujące syntazy i oksydazy ACC u Pharbitis nil oraz ich znaczenie w mechanizmie kwitnienia.
 14. Pawełek Agnieszka  (2010)  – Charakterystyka genu i białka kinazy zależnej od wapnia (PnCDPK1) u Pharbitis nil (L.).
 15. Katarzyna Marciniak (2012) – Geny kodujące enzymy metabolizmu giberelin u roślin dnia krótkiego Ipomea nil.

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 1. Łukasiewicz Hanna  (1995) ? Acetylocholina/acetylocholinoesteraza w zakwitaniu rośliny dnia krótkiego Pharbitis nil Chois.
 2. Trejgell Alina  (1998) ? Regeneracja Pharbitis nil Chois z eksplantatów pochodzących z różnych organów rośliny.
 3. Wiśniewska Justyna  (1998) ? Badania nad rolą fitochromu w procesie regulacji metabolizmu acetylocholiny u pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.).
 4. Łukaszewska Hanna  (1999) ? Cyto-fizjologiczne badania procesu fotoperiodycznej indukcji kwitnienia krótkodniowej rośliny Pharbitis nil.
 5. Tyburski Jarosław  (1999) ? Badania nad rolą światła w organogenezie korzeni i pędów w kulturach in vitro pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.).
 6. Głowacka Katarzyna  (2001) ? Ultrastrukturalne i fizjologiczne badania procesu fotoperiodycznej indukcji kwitnienia Pharbitis nil.
 7. Szyp Iwona  (2001) ? Wykorzystanie kultur tkankowych w badaniach nad molekularnymi podstawami fotoperiodycznej indukcji kwitnienia Pharbitis nil.
 8. Dąbrowska Grażyna  (2001) ? Poszukiwanie genów zaangażowanych w fotoperiodyczną indukcję kwitnienia Pharbitis nil.
 9. Jaworski Krzysztof  (2002) ? Rola Ca2+ i białek wiążących wapń w fotoperiodycznej indukcji kwitnienia Pharbitis nil.
 10. Kasprzak Krzysztof  (2002) ? Badania nad chemiczną naturą związków wpływających na proces fotoperiodycznej indukcji kwitnienia krótkodniowej rośliny Pharbitis nil.
 11. Balcerek Maciej  (2002) ? Badania nad rolą metylacji DNA w indukcji kwitnienia Pharbitis nil Chois.
 12. Wrotek Sylwia  (2004) ? Poszukiwanie genu przedsionkowego peptydu natriuretycznego u Pharbitis nil.
 13. Sońdka Zbysław  (2007) ? Polimorfizm genu NOD2/CARD15 u osób zdrowych oraz chorych na nowotwory odbytnicy, krtani i sutka.
 14. Nocny Magdalena  (2008) ? Rola węglowodanów, produktów fotosyntezy w fotoperiodycznej indukcji kwitnienia Pharbitis nil.
 15. Budzyński Tomasz  (2008) ? Badanie molekularnych mechanizmów powstawania raków przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem jelita grubego.
 16. Studzińska Anna  (2008) ? Helicobacter pylori i ich zastosowanie w badaniach klinicznych.
 17. Michalska Magdalena (2013) – Opracowanie systemu regeneracyjnego dla wybranych gatunków z rodzaju Pulsatilla.
 18. Sikora Marcin (2013) – Związek wybranych polimorfizmów genów kodujących neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego oraz białka układu serotoninergicznego i dopaminergicznego z nadwagą i otyłością.
 19. Deja-Sikora Edyta (2013) – Poszukiwanie bakteryjnych genów oporności na kadm, cynk, ołów, miedź i chrom w metagenomie gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi.

Promotor: Dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, prof. UMK

 1. Grzegorzewska Weronika (2013) – Udział wybranych cząsteczek sygnalnych w mechanizmach prowadzących do syntezy fitoaleksyny w uszkodzonych organach Hippeastrum x hybridum.
 2. Świeżawska Brygida (2013) – Charakterystyka genu i białka cyklazy adenylanowej (HpAC1) u Hippeastrum x hybridum.

Promotor: dr hab. Jarosław Tyburski, prof. UMK

 1. Skorupa Monika (2016) – Identyfikacja genów zaangażowanych w adaptację do warunków stresu solnego u buraka.
 2. Kamila Dunajska – Ordak (2017) – Struktura transkryptu, sekwencji genomowej i wzorce ekspresji w odpowiedzi na zasolenie i suszę peroksysomowej peroksydazy askorbinianowej (BvpAPX) u buraka.
 3. Katarzyna Krzyżyńska (2018) – Biomasa odpadowa pochodzenia roślinnego jako źródło peroksydaz na potrzeby bioremediacji ścieków skażonych związkami fenolowymi.

Promotor: Dr hab. Justyna Wiśniewska

 1. Sidłowska Magdalena (2014) ? Lokalizacja gradientu auksyny i ekspresji genów AtPIN podczas pośredniej somatycznej embriogenezy u Arabidopsis thaliana.

Promotor: Dr hab. Jacek Kęsy,
Kopromotor: dr Juan de Dios Alché,
Promotor pomocniczy: dr hab. Emilia Wilmowicz

 1. Agata Kućko (2017) ? Charakterystyka strefy odcinania kwiatów łubinu żółtego (Lupinus luteus L) oraz udział kwasu abscysynowego i etylenu w jej funkcjonowaniu.