Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

dr Agnieszka Kołowerzo-Lubnau

tel. (56) 611-44-54

e-mail: agakol@umk.pl

Researchgate

Google Scholar

 

Główny projekt badawczyUdział ciał Cajala w jądrowej retencji i potranskrypcyjnych modyfikacjach mRNA u roślin – realizowany w ramach Grantu NCN SONATA 11 2018-2022.

Prowadzimy w ramach Zespołu badania dotyczące gromadzenia poliadenylowanego RNA na terenie ciał Cajala mikrosporocytach modrzewia podczas diplotenu. Charakterystyczna struktura oraz skład molekularny identyfikują te ciała jako ciała Cajala (Kolowerzo i wsp. 2009). Wykazaliśmy, że poli(A) RNA  zmagazynowane na terenie CB stanowią, różne typy mRNA, m.in. transkrypty kodujące podjednostki polimerazy II RNA, białka Sm czy niektórych białek metabolizmu podstawowego (Smolinski i Kolowerzo 2012).

Wykazanie obecności kodujących białka mRNA w ciałach Cajala (video2) jest pierwszym tego typu doniesieniem w literaturze zarówno u roślin jak i zwierząt. Podczas profazy pierwszego podziału mejotycznego dochodzi do kilku cykli retencji mRNA w jądrze (video3) i w CB (Kołowerzo-Lubnau i wsp. 2015). Kolejne badania prowadzone na komórkach somatycznych roślin potwierdziły udział CB w procesie post-transkrypcyjnej regulacji ekspresji mRNA (Niedojadlo i wsp. 2014). Prowadzimy obecnie badania z użyciem wielu technik takich jak in situ i in vivo lokalizacja RNA i białek, mikrodysekcja laserowa (video4), analizę transkryptomu i proteomu mikrosporocytów,  w celu wyjaśnieniem tego zjawiska. Nie można wykluczyć, że poza samym magazynowaniem na terenie CB mamy do czynienia modyfikacjami pre-mRNA.


Udział w innych projektach badawczych: