Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

Nowa rola ciał Cajala w metabolizmie pre-mRNA

Prowadzimy badania dotyczące gromadzenia poliadenylowanego RNA na terenie ciał Cajala mikrosporocytach modrzewia podczas diplotenu. Charakterystyczna struktura oraz skład molekularny identyfikują te ciała jako ciała Cajala (Kolowerzo i wsp. 2009). Wykazaliśmy, że poli(A) RNA  zmagazynowane na terenie CB stanowią, różne typy mRNA, m.in. transkrypty kodujące podjednostki polimerazy II RNA, białka Sm czy niektórych białek metabolizmu podstawowego (Smolinski i Kolowerzo 2012). Wykazanie obecności kodujących białka mRNA w ciałach Cajala (video2) jest pierwszym tego typu doniesieniem w literaturze zarówno u roślin jak i zwierząt. Podczas profazy pierwszego podziału mejotycznego dochodzi do kilku cykli retencji mRNA w jądrze (video3) i w CB (Kołowerzo-Lubnau i wsp. 2015). Kolejne badania prowadzone na komórkach somatycznych roślin potwierdziły udział CB w procesie post-transkrypcyjnej regulacji ekspresji mRNA (Niedojadlo i wsp. 2014). Prowadzimy obecnie badania z użyciem wielu technik takich jak in situ i in vivo lokalizacja RNA i białek, mikrodysekcja laserowa (video4), analizę transkryptomu i proteomu mikrosporocytów,  w celu wyjaśnieniem tego zjawiska. Nie można wykluczyć, że poza samym magazynowaniem na terenie CB mamy do czynienia modyfikacjami pre-mRNA. Wykazaliśmy że na terenie CB następuje kumulacja pre-mRNA z zachowanymi intronami (Rudzka i wsp. 2021). Szerszy opis udziału ciał Cajala w retencji mRNA w jądrze w procesie post-transkrypcyjnej regulacji ekspresji genów znajduje się tutaj