Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Ekspertyzy

Wykonujemy ekspertyzy naukowe z zakresu hydrobiologii – specjalizujemy się w badaniach fauny dennej. Ekspertyzy realizujemy samodzielne jak również we współpracy z firmami:

Przeprowadzamy również ekspertyzy naukowe z zakresu parazytologii – na zlecenie Oczyszczalni Ścieków oceniamy osady ściekowe pod kątem obecności jaj pasożytów.

Wykonane ekspertyzy:

  • Kakareko T., Kobak J., Poznańska M., Przystalski A., 2010: Analiza połowów gospodarczych ryb w rejonie obwodów rybackich rzeki Dolna Wisła nr 1, 2 i 3 w okresie od 1998 do 2008 roku. Opracowanie wykonane na zlecenie firmy Chemeko sp. z o.o. we Włocławku.
  • Zubel P., Płąchocki D., Przystalski A., Kakareko T., Kamiński D., Szpila K., Poznańska M., Pawlak R., Leszczyński M. 2010. Inwentaryzacja przyrodnicza oraz ocena oddziaływania na biotyczne elementy środowiska projektu pn. ?Rewitalizacja / bagrowanie zbiornika wodnego na rzece Drwęcy wraz z poprawą stanu technicznego stopnia zlokalizowanego w miejscowości Lubicz w km 12+300 rzeki Drwęcy. Materiały do raportu o oddziaływaniu na środowisko. ECO-ANALYSE Biuro Analiz Środowiska. Toruń.
  • Zubel P., Płąchocki D., Krawiac A., Kamiński D., Szpila K., Poznańska M., Jermacz Ł., Janik M., Michalska D., Ślebioda K., 2012. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: ?Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej, oraz modernizacji ujęcia wody pitnej dla miasta Brzeska i instalacji odnawialnego źródła energii?. ECO-ANALYSE Biuro Analiz Środowiska. Toruń.
  • Zubel P., Płąchocki D., Mieszczankin T., Kentzer A., Poznańska M., Kamiński D., Zima P., Szymański J., Szpila K., Kobak J., Goleniewska D., Werner D., Janik M. 2013. Wyniki badań oraz ocena wpływu na środowisko przyrodnicze odprowadzania do rzeki Wisły ścieków z instalacji produkcyjnych zlokalizowanych na terenie i w otoczeniu Anwilu S.A. ECO-ANALYSE Biuro Analiz Środowiska. Toruń.
  • Płąchocki D., Zubel P., Poznańska M., Kobak J., Gęsiarz G., Klimowicz P., Janik M., 2013. Raport z realizacji badań przyrodniczych oraz ocena oddziaływania na środowiska wodne i ichtiofaunę projektu pn.: ?Budowa systemowej elektrowni węglowej o mocy 2000 MWe w Rajkowach gm. Pelplin, woj. pomorskie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i inwestycjami powiązanymi?. ECO-ANALYSE Biuro Analiz Środowiska. Toruń.
  • Cichy A., Żbikowska E. 2012-teraz. Ocena osadów ściekowych pod kątem obecności jaj ATT – Ascaris lumbricoides, Toxocara spp., Trichuris trichiura. Ekspertyzy wykonywane na zlecenie Oczyszczalni Ścieków w Grudziądzu.