Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Granty i stypendia

Aktualnie realizowane granty

2017 – 2020
Ekologia strachu gatunków inwazyjnych. Czy pontokaspijksie kiełże (Crustacea, Amhipoda) są mniej podatne na stres indukowany obecnością drapieżników?
rant NCN, nr 2016/21/B/NZ8/00418
kierownik: mgr Łukasz Jermacz
wykonawcy:
dr hab. Jarosław Kobak,
dr Małgorzata Poznańska,
mgr Anna Dzierżyńska-Białończyk

2016 – 2019
Wpływ czynników środowiskowych na rytm otwierania i zamykania muszli przez małża racicznicę zmienną Dreissena polymorpha
grant NCN, nr 2015/17/N/NZ8/01653
kierownik: mgr Anna Dzierżyńska-Białończyk
opiekun naukowy: dr hab. Jarosław Kobak
wykonawca: mgr Łukasz Jermacz

2015
Ekologiczne uwarunkowania inwazji przywr digenicznych do słodkowodnych ślimaków i małży
grant indywidualny WBiOŚ, nr 2237-B
kierownik: dr Anna Cichy

2015
Wpływ Babka gymnotrachelus gatunku inwazyjnego na behawior Cottus gobio gatunku rodzimego będącego pod ochroną
grant indywidualny WBiOŚ, nr 2243-B
kierownik: mgr Łukasz Jermacz

2014 – 2017
Eksperymentalna ocena mechanizmów obronnych indukowanych przez drapieżniki u wybranych gatunków inwazyjnych, pontokaspijskich kiełży
grant NCN, nr 2013/09/N/NZ8/03191
kierownik: mgr Łukasz Jermacz
opiekun naukowy: dr hab. Jarosław Kobak
wykonawca: dr Małgorzata Poznańska

2013 – 2017
Preferencje siedliskowe pontokaspijskich gatunków kiełży (Crustacea, Amphipoda), inwazyjnych w wodach Europy
grant NCN OPUS, nr 2012/05/B/NZ8/00479
kierownik: dr hab. Jarosław Kobak
wykonawcy:
dr Małgorzata Poznańska,
mgr Łukasz Jermacz,
mgr Anna Dzierżyńska-Białończyk

2012 – 2017
Testowanie hipotezy “invasional meltdown” na przykładzie zespołu inwazyjnych gatunków ponto-kaspijskich w wodach śródlądowych Polski
grant NCN SONATA, nr 2011/03/D/NZ8/03012
kierownik: dr Karolina Bącela-Spychalska, Uniwersytet Łódzki
wykonawcy: dr hab. Jarosław Kobak, dr Małgorzata Poznańska, mgr Łukasz Jermacz


Granty zakończone

2014
Różnorodność przywr digenicznych u przedstawicieli Unionidae i zasiedlających powierzchnię ich muszli Dreissenidae
grant indywidualny WBiOŚ, nr 1917-B
kierownik: dr Anna Cichy

2014
Badania nad aktywnością insektycydalną wybranych olejków eterycznych wobec pleśniakowca lśniącego, Alphitobius diaperinus, Panzer
grant indywidualny WBiOŚ, nr 1939-B
kierownik: mgr Beata Zawitowska

2011 – 2014
Wpływ przesuszania podłoża na przeżywalność i migracje fauny dennej w strefie pogranicza wody i lądu
grant NCN, nr N N304 306840
kierownik: dr Małgorzata Poznańska
wykonawca: dr hab. Jarosław Kobak

2013
Wpływ wybrnych olejków eterycznych i ich głównych komponentów na redukcję populacji pleśniakowca lśniącego, Alphitobius diaperinus Panzer
grant Rektora UMK, nr 502-B/2013
kierownik: dr hab. Maryla Szczepanik, prof. UMK

2012
Jeden gatunek pasożyta – Diplodiscus subclavatus (Pallas, 1760) – dwie strategie rozwoju w żywicielskich ślimakach
grant UMK, nr 1367-B
kierownik: mgr Anna Cichy

2011
Wpływ zmiany stanu alternatywnego płytkich jezior na strukturę makrozoobentosu
grant UMK, nr 547-B
kierownik: dr Małgorzata Poznańska

2010
Wpływ przesuszania podłoża na przeżywalność i migracje fauny dennej z pogranicza wody i lądu
grant UMK, nr 308-B
kierownik: dr Małgorzata Poznańska

2010
Larwy przywr digenicznych u słodkowodnych ślimaków Pojezierza Brodnickiego – struktura zgrupowań i sezonowa dynamika zarażenia
grant promotorski UMK
kierownik: dr hab. Elżbieta Żbikowska
wykonawca: mgr Anna Nowak

2010 – 2013
Interakcje między racicznicą zmienną (Dreissena polymorpha, Bivalvia) i wybranymi gatunkami inwazyjnych oraz rodzimych Amphipoda
grant MNiSW, nr N N304 393038
kierownik: dr hab. Jarosław Kobak
wykonawca: dr Małgorzata Poznańska

2010 – 2013
Wpływ obcego gatunku ryby, babki łysej (Neogobius gymnotrachelus), na występowanie głowacza białopłetwego (Cottus gobio)
grant MNiSW, nr N N304 371539
kierownik: dr Tomasz Kakareko, Zakład Hydrobiologii, UMK
wykonawcy: dr hab. Jarosław Kobak, dr Małgorzata Poznańska, mgr Łukasz Jermacz

2010 – 2012
Występowanie patogennych dla ludzi ameb typu limax i bakterii z rodzaju Legionella pneumophila w podgrzanych wodach oraz implikacje dotyczące ryzyka ich jednoczesnej inwazji
grant MNiSW, nr N N304 387838
kierownik: dr hab. Maciej Walczak, Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii, UMK
wykonawca: dr hab. Elżbieta Żbikowska

2009 – 2012
Termiczne preferencje osobników Planorbarius corneus jako przejaw adaptacji do inwazji pasożytów
grant MNiSW, nr N N303 324736
kierownik: dr hab. Elżbieta Żbikowska

2008 – 2011
Aktywność repelentna i deterentna naturalnych i strukturalnie modyfikowanych terpenoidów i seskwiterpenoidów w stosunku do owadów
grant MNiSW, nr N N310 146835
kierownik: prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
wykonawca: dr hab. Maryla Szczepanik, prof. UMK

2008 – 2010
Preferencje siedliskowe dwu obcych gatunków ryb babkowatych w stosunku do rodzaju podłoża, rodzaju hydromakrofitów oraz dynamiki przepływu wody
grant MNiSW, nr N N304 338734
kierownik: dr Tomasz Kakareko, Zakład Hydrobiologii, UMK
wykonawca: dr hab. Jarosław Kobak

2008 – 2009
Różnorodność gatunkowa partenit przywr digenicznych u wybranych gatunków słodkowodnych ślimaków z rejonu Pojezierza Brodnickiego
Stypendia dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR
kierownik: mgr Anna Cichy

2007
Wpływ drapieżników na zachowanie racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha)
grant UMK, nr 309-B
kierownik: dr hab. Jarosław Kobak

2007 – 2009
Wpływ drapieżników na zachowanie racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha, Bivalvia)
grant MNiSW, nr N N304 153033
kierownik: dr hab. Jarosław Kobak

2007 – 2009
Wpływ warunków troficznych i śmiertelności na zróżnicowanie historii życia między populacjami szczeżui pospolitej Anodonta anatina: rozbudowa i testowanie modeli optymalizacyjnych
grant MNiSW, nr ?
kierownik: dr Tomasz Muller, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
wykonawca: mgr Anna Nowak

2001
Synteza i ocena aktywności antyfidantnej, grzybobójczej i bakteriobójczej laktonów izoterpenoidowych
grant zamawiany, nr PBZ-060/T09/2001
kierownik: prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
wykonawca: dr Maryla Szczepanik

2001 – 2004
Leukocytoza i termiczne preferencje osobników Lymnaea stagnalis (L.) naturalnie zarażonych larwami przywr diagenetycznych, jako wyraz niespecyficznej odpowiedzi odpornościowej
grant KBN, nr 3PO4C 10723
kierownik: dr Elżbieta Żbikowska
wykonawca: dr Jarosław Kobak

2001 – 2004
Syntetyczne deterenty pokarmowe owadów
grant MNiSW, nr 6P06B03120
kierownik: prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
wykonawca: dr Maryla Szczepanik