Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Tematyka badawcza pracowników Katedry

 • prof. dr hab. Justyna Rogalska:
  aktualnie prowadzone badania:
  Wpływ temperatury ciała podczas symulowanej neonatalnej asfiksji na następcze zmiany poziomu stresu oksydacyjnego i obrony antyoksydacyjnej w mózgu noworodków szczura oraz rola deferoksaminy w blokowaniu rozwoju stresu oksydacyjnego po anoksji i nasilaniu ekspresji HIF-1?;
  Długoterminowe zmiany reakcji stresowych u szczura jako efekt ekspozycji na pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości.
 • prof. dr hab. Maria Stankiewicz:
  Biofizyka błon neuronalnych – mechanizmy modyfikacji czynności bioelektrycznej układu nerwowego owada w wyniku działania substancji neurotoksycznych naturalnego i sztucznego pochodzenia.
  Interakcje między substancjami neurotoksycznymi.
  Mechanizmy sygnalizacji komórkowej badane z wykorzystaniem technik elektrofizjologicznych
 • prof. dr hab. Michał Caputa:
  fizjologia integracyjna, a w szczególności badania nad współdziałaniem układu termoregulacji z innymi układami regulacyjnymi w obronie przed niedotlenieniem, infekcjami i zmęczeniem wysiłkowym; mechanizmy regulacji temperatury mózgu w obronie przed przegrzaniem oraz mechanizmy odrętwienia zimowego u bezkręgowców.
 • dr hab. Małgorzata Jefimow, prof. UMK:
  termoregulacja małych ssaków, wykorzystywanie odrętwień dobowych i sezonowych przez małe ssaki heterotermiczne, chronobiologia (rytmika procesów fizjologicznych: temperatury ciała, aktywności zwierząt), rola kwasów tłuszczowych w fizjologii odrętwień, fizjologia ekologiczna, elastyczność fenotypowa.
 • dr hab. Anna Nowakowska:
  Mechanizmy adaptacyjne podczas cyklu  odrętwienie zimowe/aktywność, estywacja/aktywność u zwierząt zmiennocieplnych,  w kontekście obrony przed stresem oksydacyjnym. Rola białek szoku cieplnego (HSP) w kontroli okołorocznego cyklu aktywność / torpor u ślimaków lądowych. Krioprotekcja u wybranych gatunków zwierząt. Wykorzystanie ślimaków lądowych jako bioindykatorów zanieczyszczenia środowiska.
 • dr Joanna Wyszkowska:
  Wpływ ekspozycji w polu magnetycznym i elektromagnetycznym niskiej częstotliwości na organizmy, w szczególności na: funkcjonowanie układu nerwowego zwierząt, tempo metabolizmu i przeobrażenia u owadów, zmiany wrażliwości owadów na substancje neurotoksyczne. Wpływ pola magnetycznego i elektromagnetycznego na procesy wzrostu i rozwoju roślin. Ocena parametrów pola w środowisku i miejscu pracy. Wpływ pola elektromagnetycznego na aktywność nerwowo-mięśniową pracowników służb państwowych używających doręczne i przenośne środki łączności bezprzewodowej. Wykorzystanie technik elektrofizjologicznych w badaniach bioelektromagnetycznych. Detektory cząstek naładowanych w terapii hadronowej oraz w badaniu promieniowania kosmicznego w otoczeniu satelity. Wykorzystanie tomografii optycznej w badaniu zmian aktywności komórek. nerwowych wywołanych ekspozycją w polu elektromagnetycznym.
 • dr Przemysław Grodzicki:
  Elektrofizjologia mięśni lotu karaczana amerykańskiego Periplaneta americana i pszczoły miodnej Apis mellifera,
  Egzogenne i endogenne czynniki modulujące behawior termoregulacyjny owadów (pszczoły miodnej, karaczana amerykańskiego, much z rodziny Plujkowatych Calliphora vomitoria i Protophormia terraenovae oraz mącznika młynarka Tenebrio monitor)
  Zależność pomiędzy społecznym a termoregulacyjnym behawiorem pszczoły miodnej
  Wpływ środków ochrony roślin (PPP) na przeżywalność i procesy fizjologiczne pszczoły miodnej
  Przenoszenie substancji czynnych środków ochrony roślin z upraw do uli pszczelich, rozprowadzanie aktywnych składników PPP wewnątrz uli. Poszukiwanie substancji wabiących (atraktantów) do użycia w pułapkach na inwazyjne ślimaki Arion lusitanicus.
 • dr Hanna Kletkiewicz
  Wpływ temperatury ciała w trakcie niedotlenienia okołoporodowego na zmiany poziomu neurotropowego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) i pamięć przestrzenną u szczurów.
 • dr Justyna Maliszewska
  Czynność bioelektryczna owadzich komórek pobudliwych.  Mechanizmy działania substancji neurotoksycznych (naturalnych i syntetycznych) na układ nerwowy owadów. Interakcje między substancjami neurotoksycznymi. Działanie czynników stresowych na szlaki sygnalizacji w układzie nerwowym: owady i ssaki. Wpływ pola elektromagnetycznego na behawior oraz funkcjonowanie układu nerwowego owadów i ssaków