Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Katedra Ekologii i Biogeografii [fot. Katedra Ekologii i Biogeografii]

Projekty Zrealizowane

 

 1. Narodowe Centrum Nauki (2016/21/B/NZ8/00418), 2017-2020: Ekologia strachu gatunków inwazyjnych. Czy pontokaspijksie kiełże (Crustacea, Amhipoda) są mniej podatne na stres indukowany obecnością drapieżników? dr Łukasz Jermacz
 2. Narodowe Centrum Nauki (2015/18/E/NZ8/00716), 2016-2020: W poszukiwaniu ogniwa łączącego mikro- i makroewolucję: czy genetyczne ograniczenia wpływają na fenotypową dywergencję? [Linking micro- and macroevolution: do genetic constraints predict phenotypic divergence?]; kierownik: dr Marcin Piwczyński
 3. Narodowe Centrum Nauki (2015/17/B/NZ8/02453), 2016-2019: Zastosowanie metod systematyki “nowej generacji” w delimitacji gatunków i odtwarzaniu filogenezy na przykładzie podrodziny Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae)” [Next-generation systematics for challenging taxa: unravelling phylogeny and species delimitation in the subfamily Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae)]; kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Szpila, główny wykonawca: dr Marcin Piwczyński
 4. Narodowe Centrum Nauki (2017/01/X/NZ8/01119), 2017-2018: Wykorzystanie metody sekwencjonowania nowej generacji RAD-seq w badaniach filogenetycznych na przykładzie rodziny Muscidae (Diptera). [Application of Next Generation Sequencing approach RAD-seq in phylogenetic studies, a case of the family Muscidae] kierowkik: dr Andrzej Grzywacz
 5. Narodowe Centrum Nauki (2017/01/X/NZ8/00257) 2017-2018. Przebieg ksylogenezy u buka zwyczajnego (Fagus sylvatica) i dębu bezszypułkowego (Quercus petrea). oraz chronologie przyrostów rocznych w strefie północno-wschodniego krańca ich naturalnego zasięgu [Xylogenesis and tree-ring chronologies in European beech (Fagus sylvatica) and Sessile oak (Quercus petrea) in the north-eastern margin of their natural range]; kierownik: dr Radosław Puchałka
 6. Narodowe Centrum Nauki (2014/13/B/NZ8/04681), 2015-2017: Wzorce kształtujące zespoły organizmów w skali przestrzennej i czasowej: unifikacja procesów kolonizacji i konkurencj. [Community assembly across temporal and spatial scales: unifying colonization and competition approaches]; kierownik ? prof. dr hab. Werner Ulrich, główny wykonawca ? dr Marcin Piwczyński
 7. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Iuventus Plus; 0146/IP1/2015/73), 2015-2017: Rewizja i analiza morfologii stadiów preimaginalnych, identyfikacja z zastosowaniem metod molekularnych oraz rozwój stadiów preimaginalnych europejskich gatunków Fanniidae (Diptera) istotnych dla celów medyczno-sądowych. [Revision and description of preimaginal stages morphology, identification by means of molecular methods and temperature dependent development of European species of Fanniidae (Diptera) of forensic importance.]; kierownik: dr Andrzej Grzywacz
 8. Narodowe Centrum Nauki (2012/07/B/NZ8/00158), 2013-2016: Filogeneza i ewolucja morfologii stadiów larwalnych ścierwic (Diptera: Sarcophagidae) [Phylogeny and evolution of larval morphology of flesh flies (Diptera: Sarcophagidae)]; kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Szpila, główny wykonawca: dr Marcin Piwczyński
 9. Narodowe Centrum Nauki (N N309 708240), 2011-2014: Stan i przemiany ekosystemów leśnych dolin wielkich rzek w świetle rocznych przyrostów promieniowych wybranych gatunków drzew [The state and transformation of forest ecosystems in the valleys of large rivers in the light of tree rings of selected tree species]; główny wykonawca: dr Marcin Koprowski
 10. Narodowe Centrum Nauki (N N309 709140), 2011-2014: Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych wybranych gatunków drzew iglastych poza naturalnym zasięgiem [Dendrochronological analysis of tree rings of selected coniferous trees outside their natural range]; kierownik: dr Marcin Koprowski
 11. Narodowe Centrum Nauki (N N304 372839), 2010-2013: Jakie czynniki mają wpływ na współwystępowanie gatunków? Meta-analiza [Which factors influence species co-occurrences ? a meta-analysis]; kierownik: prof. dr hab. Werner Ulrich
 12. Narodowe Centrum Nauki (N N304 354538), 2010-2013: Rozmieszczenie gatunków w środowisku wyspowym: relacje miedzy dyspersja a pozycja troficzna i szerokością niszy pokarmowej. Badania zgrupowania biegaczowatych z zastosowaniem metody izotopów trwałych [Species distributions on islands: Relations between dispersal, trophic position and niche width. Stable isotope analysis in ground beetles]; główny wykonawca: prof. dr hab. Werner Ulrich
 13. 2011/01/N/NZ6/05433, 2011-2013: Teoria Metaboliczna Ekologii w skali lokalnej: zależność biomasy, liczebności populacji i bogactwa gatunkowego od wielkości ciała wybranych taksonów zwierząt w Kampinoskim Parku narodowym [Metabolic theory at the local scale: dependence of biomass, population size, and species richness on body size of different animal taxa in the Kampinos National Park]; promotor: prof. dr hab. Werner Ulrich
 14. Narodowe Centrum Nauki (N N304 306740), 2011-2013: Czynniki klimatyczne i ekologiczne wpływające na ewolucję owoców u roślin okrytonasiennych na przykładzie rodzaju Ferula z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae) [Climatic and ecological factors affecting the angiosperm fruit evolution: the case of genus Ferula (Apiaceae)]; kierownik: dr Marcin Piwczyński, główny wykonawca: dr Radosław Puchałka
 15. Narodowe Centrum Nauki (N N303 470838), 2010-2013: Rewizja i analiza porównawcza morfologii stadiów preimaginalnych europejskich gatunków Calliphoridae i Muscidae (Insecta, Diptera) wykorzystywanych w entomologii sądowej [Revision and comparative analysis of the morphology of preimaginal stages of European Calliphoridae and Muscidae (Insecta, Diptera) of forensic importance]; kierownik: dr hab. Krzysztof Szpila, prof. UMK, główny wykonawca: dr Andrzej Grzywacz
 16. N N303 069335, 2008-2011: Czynniki biogeograficzne i nowości ewolucyjne warunkujące dywersyfikację roślin na przykładzie plemienia Scandiceae z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae) [Biogeographical factors and evolutionary novelties determining plant diversification: the case of tribe Scandiceae (Apiaceae)]; główny wykonawca: dr Marcin Piwczyński
 17. N N304 113 32, 2007-2010: Zróżnicowanie siedlisk a różnorodność biologiczna wybranych grup stawonogów w dolinie Bugu; główny wykonawca ? Prof. dr hab. Werner Ulrich
 18. N 306 018 32/1027, 2007-2010: Zmiany klimatu Polski w okresie 1400-2006 na tle klimatu Europy Środkowej na podstawie danych proxy i obserwacyjnych [Climate in Poland in Historical Times in Relation to the Climate of Europe]; główny wykonawca: dr Marcin Koprowski
 19. 553-CM/B, 2007-2008: Leczenie biochirurgiczne przewlekłych ran [Biosurgical treatment of chronic wounds]; kierownik projektu na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska: dr hab. Krzysztof Szpila, prof. UMK
 20. 2 P04 F 005 29, 2005-2008: Morfologia stadiów larwalnych i filogeneza Miltogramminae (Insecta: Diptera: Sarcophagidae) [Larval morphology and phylogeny of the Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae)]; kierownik: dr hab. Krzysztof Szpila, prof. UMK
 21. 2 P04F 039 29, 2005-2008: Czynniki generujące krzywe gatunki ? areał:  meta-analiza [Factors generating species ? area relationships: a meta-analysis]; kierownik: Prof. dr hab. Werner Ulrich
 22. 2 P04F 004 30, 2006-2008: Ewolucja andromonoecji w rodzaju Chaerophyllum (Apiaceae) [Evolution of andromonoecy in genus Chaerophyllum (Apiaceae)]; główny wykonawca: dr Marcin Piwczyński
 23. 0944/PO6/2005/29, 2005-2007: Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karsten) poza naturalnym zasięgiem  [Dendrochronology of Norway Spruce outside its natural range in Poland]; kierownik ? dr Marcin Koprowski
 24. 3 F04F 034 22, 2002-2003: Czynniki generujące rozkłady liczebności: meta-analiza [Factors generating species ? abundance distributions: a meta-analysis]; kierownik: prof. dr hab. Werner Ulrich
 25. PAMUCEAF (FAIR6-CT98 4193): Poplars? a multiple-use crop for European arable farmers; wykonawca: Prof. dr hab. Werner Ulrich
 26. 3PO6L04823, 2001-2003: Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karsten) na wybranych stanowiskach w Polsce [Dendrochornological analysis of norway spruce (Picea abies) on the selected sites in Poland]; główny wykonawca: dr Marcin Koprowski
 27. 6 P04C 014 17, 1999-2002: Plujki (Diptera: Calliphoridae) jako czynnik  regulujący liczebność populacji dżdżownic (Lumbricidae) w agrocenozach [Impact of the blowfly-parasitoids (Diptera: Calliphoridae) on earthworms populations (Oligochaeta: Lumbricidae)]; kierownik: dr hab. Krzysztof Szpila, prof. UMK