Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Katedra Ekologii i Biogeografii [fot. Katedra Ekologii i Biogeografii]

dr Edmund Kartanas

E-mail: kartanas@umk.pl
Pokój: C270

Researchgate
Google Scholar


Zainteresowania badawcze

Ornitologia. Ekologia ptaków. Badania liczebności populacji lęgowych dymówki i oknówki na obszarach zagospodarowanych rolniczo. Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego.

Publikacje

 • Szczepańska B., Kamiński P., Andrzejewska M., Śpica D., Kartanas E., Ulrich W., Jerzak L., Kasprzak M., Bocheński M., and Klawe J.J. 2015. Prevalence, virulence, and antimicrobial resistance of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in white stork Ciconia ciconia in Poland. Foodborne Pathogens and Disease 12: 24-31. (IF=2.092, MNiSW=30).
 • Kartanas E., Lewartowski Z. 1985. Akcja ?Sowy? ? Przyroda polska 1:12-13.
 • Kartanas E. 1983. Efektywność zasiedlania przez ptaki uschniętych drzew dziuplastych ? Chrońmy Przyr. ojcz. 6: 14-19.
 • Domaszewicz A., Kartanas E., Lewartowski Z., Szwagrzak A.1984. Zarys metodyki liczenia sów ? W ?Metody liczenia sów?. Biuletyn KNB UW, 3-28. Warszawa.
 • Czarnecki A., Kartanas E. 1988. Wpływ odchwaszczania gleby przy zastosowaniu różnych dawek herbicydu Azoprim na mezofaunę glebową w sadzie jabłoniowym ? Prace Inst. Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 4/100.
 • Kartanas E. 1989. Zespoły ptaków gnieżdżących się w różnych typach drzewostanów w okolicy Torunia ? AUNC, Biologia 38, 70: 11-29.
 • Kartanas E. 1989. Energy flow through breeding bird communities of selected environments of the rural landscape ? Ekol. pol. 37, 1-2: 157-178.
 • Kartanas E. 1990. Przepływ energii przez zespół ptaków zasiedlających starodrzew mieszany rezerwatu ?Las Piwnicki? w latach 1985-87 ? W ?Taktyka adptacyjna populacji i biocenoz poddanych antropopresji?. SCCWiAR w Warszawie, 42: 165-183.
 • Kartanas E. 1992. Energy flow through the breeding bird community of the ?Las Piwnicki? reserve ? W ?Some ecological processes of the biological systems in north Poland?. 427-436.
 • Kartanas E. 1993. Skład gatunkowy i liczebność zgrupowań ptaków okresu zimowego w rezerwacie ?Las Piwnicki? ? AUNC, Biologia 47, 90: 67-76.
 • Pawlikowski T., Kartanas E., Chrzanowski T. 1994. Nadrzewne lęgi mewy srebrzystej Larus argentatus Pont. ? Przgl. zool., 38, 1-2: 115-116.
 • Kartanas E. 1995. Zespół ptaków lęgowych rezerwatu ?Las Piwnicki? w latach 1985-1987 ? AUNC, Biologia 49, 94: 79-100.
 • Celmer T., Czarnecki A., Dziadowiec H., Kartanas E., Kejna M., Marciniak K., Pawlikowski T., Wójcik G. 1995. Wybrane wyniki pomiarów monitoringowych na Stacjach Bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w roku 1994 ? Ośrodek Badawczy Biologii Stosowanej w Koniczynce. W ?Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego ? Stan geoekosystemów w roku 1994?. Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa, 1996: 79-95.
 • Kartanas E. 1996. Zespoły ptaków lęgowych zasiedlających pasy roślinności okalające śródpolne drogi ? AUNC, Biologia, 96: 93-110.
 • Kartanas E. 1996. Zespoły ptaków lęgowych na obszarze Gospodarstwa Rolnego w Koniczynce (Rolniczy Zakład Doświadczalny UMK). W ?Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego ? Stacja Bazowa w Koniczynce?, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa-Toruń 1996, str. 261-272.
 • Kartanas E. 1997. Populacja lęgowa szpaka Sturnus vulgaris L. na obszarze zagospodarowanym rolniczo usytuowanym koło Torunia ? AUNC, Biologia, 98: 57-65.
 • Kartanas E. 1997. Skład pokarmu piskląt szpaka Sturnus vulgaris L. na obszarze zagospodarowanym rolniczo w pobliżu Torunia ? AUNC, Biologia, 98: 47-56.
 • Kartanas E., Lipiński E.J. 1997. Możliwości wykorzystania Globalnego Systemu Lokalizowania (Global Positioning System) w badaniach terenowych. Wiad. ekol., 4: 309-315.
 • Buszko J., Kartanas E. 1997. Baza danych ?Motyle dzienne Polski? ? Infobazy?97. Bazy danych dla nauki.Gdańsk 1997, str. 81-82.
 • Kartanas E., Lipiński E. J. 1998. Możliwość wykorzystania Globalnego Systemu Pozycjonowania (Global Positing System) w badaniach terenowych. Komunikaty Leśnego Banku Genów, 1998, 8: 43-51.
 • Kartanas E. 1998. Monitoring populacji lęgowych dymówki Hirundo rustica L. i oknówki Delichon urbica (L.) na obszarze zagospodarowanym rolniczo usytuowanym na północ od Torunia. W ?Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego ? Funkcjonowanie i tendencje rozwojowe agroekosystemów Polski?. Zakład Geomorfologii Dynamicznej UAM. Poznań 1998. str. 51-52.
 • Kartanas E. 1998. Populacje i zespoły ptaków lęgowych. W ?Rapot Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. M. Kopernika w Koniczynce k. Torunia za lata hydrologiczne 1994-1997?. ?Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego ? Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997?. Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa 1998, 152-155.
 • Kartanas E., Adamski A. 2000. Podstawy informatyki dla studentów biologii i ochrony środowiska. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika. Toruń 2000, 217 str.
  Danuta Bronisz-Wolnomiejska, Adam Czarnecki, Magdalena Kartanas, Lucjan Rutkowski. 2000. Bioróżnorodność chwastów na lekcjach środowiskowych w procesie kształcenia na kierunku ochrona środowiska i na IPS Przyroda na UMK w Toruniu.  W ?Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych: VIII Ogólnopolska konferencja metodyczna, Toruń-Górzno, 29-31 sierpnia 2000 r.? red. Bogusław Buszewski. Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Kartanas E. 2001. Liczebność populacji lęgowej dymówki Hirundo rustica L. i oknówki Delichon urbica (L.) na obszarze zagospodarowanym rolniczo usytuowanym na północ od Torunia. AUNC, Biologia, 107: 3-33.
 • Kartanas E. 2001. Nietypowe gniazdo oknówki Delichon urbica (L.). AUNC, Biologia, 107: 35-38.
 • Buszko J., Kartanas E. 2001. Baza danych o stanie zasobów i rozmieszczeniu motyli dziennych w Polsce. W ?GIS i teledetekcja w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazu?. OW ?Turpress?. 242-251. Toruń.
 • Kartanas E. 2003. Usytuowanie gniazd dymówki Hirundo rustica L. w zabudowaniach znajdujących się w obrębie krajobrazu rolniczego. W: ?Zoologia na progu XXI wieku? red. Przystalski A. i Wilczyńska B. Toruń. (str. 157-159).
 • Kartanas E. 2003. Wielkość i usytuowanie kolonii lęgowych oknówki Delichon urbica (L.) na powierzchni badawczej wytyczonej w krajobrazie rolniczym w okolicach Torunia. W: ?Zoologia na progu XXI wieku? red. Przystalski A. i Wilczyńska B. Toruń. (str. 159-161).
 • Kartanas E. 2003. Monitoring populacji lęgowych dymówki Hirundo rustica L. i oknówki Delichon urbica (L.) na wybranym fragmencie zlewni Strugi Łysomickiej. W: ?Streszczenia referatów XIV Ogólnopolskiego Sympozjum ZMŚP ? Funkcjonowanie i monitoring ekosystemów w warunkach narastającej antropopresji? red. Kejna A. i Uscka J. Toruń. (str. 125-126).
 • Kartanas E. 2003. Preferencje dymówki Hirundo rustica L. przy wyborze zabudowania jako miejsca założenia gniazda w krajobrazie rolniczym. W: ?Streszczenia referatów XIV Ogólnopolskiego Sympozjum ZMŚP ? Funkcjonowanie i monitoring ekosystemów w warunkach narastającej antropopresji? red. Kejna A. i Uscka J. Toruń. (str. 127-128).
 • Kartanas E. 2004. Monitoring populacji lęgowych dymówki Hirundo rustica L. i oknówki Delichon urbica (L.) na wybranym fragmencie zlewni Strugi Łysomickiej. W: ?Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego ? Funkcjonowanie i monitoring ekosystemów w warunkach narastającej antropopresji? red. Kejna A. i Uscka J. Biblioteka Monitoringu Środowiska (str. 321-327).
 • Kartanas E. 2004. Preferencje dymówki Hirundo rustica L. przy wyborze zabudowania jako miejsca założenia gniazda w krajobrazie rolniczym. W: ?Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego ? Funkcjonowanie i monitoring ekosystemów w warunkach narastającej antropopresji? red. Kejna A. i Uscka J. Biblioteka Monitoringu Środowiska (str. 327-337).
 • Kartanas E., 2004. Biogram: Walas Jan. W ?Toruński Słownik Biograficzny? red. Mikulski K., Zakład Usług Poligraficznych ?Druk-Tor? (str. 264-266).
 • Kartanas E., 2004. Biogram: Mikulski Józef Stanisław. W ?Toruński Słownik Biograficzny? red. Mikulski K., Zakład Usług Poligraficznych ?Druk-Tor? (str. 159-161).
 • Kartanas E., 2004. Biogram: Szarski Henryk. W ?Toruński Słownik Biograficzny? red. Mikulski K., Zakład Usług Poligraficznych ?Druk-Tor? (str. 252-253).
 • Kartanas E. 2007. Monitoring stanu liczebnego populacji lęgowych dymówki Hirundo rustica L. i oknówki Delichon urbica (L.). W: ? Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000?, red. Kostrzewski A. i Andrzejewska A., Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 2007, (str. 381-390).
 • Kartanas E. 2010. Ocena potencjalnych możliwości zwiększenia liczby gatunków i zagęszczenia ptaków przy wprowadzaniu do krajobrazu rolniczego upraw topolowych. W ?Ekologia a zrównoważony rozwój. XI Toruńskie Seminarium Ekologiczne?, str. 23.