Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

Biologia dla seniorów

Biologia dla seniorów

Projekt pt. „Biologia dla seniorów” (POWR.03.01.00-00-T036/18) realizowany przez Wydział Nauk Biologicznych w Weterynaryjnych UMK w Toruniu i Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 pt. „Trzecia Misja Uczelni”

Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r. w partnerstwie formalnym z Toruńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (TUTW) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest realizowany projekt pt: “Biologia dla seniorów” (POWR.03.01.00-00-T036/18) W projekcie opracowane zostały 4 nowe programy zajęć – 4 moduły dla osób zrzeszonych w TUTW:

Moduł 1 Biologia z potencjałem

Moduł 2 Ogród moja pasja

Moduł 3 Co nas wzmacnia co zabija

Moduł 4 Nowości molekularne

Harmonogram 2022 (138 KB)

Udział w projekcie jest nieodpłatny i mogą w nim uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami. W cyklu zajęć dydaktycznych w ramach jednego z czterech proponowanych modułów, uczestnik może wziąć udział tylko jeden raz przez 3 lata jego realizacji.

Celem głównym jest podniesienie lub nabycie przez uczestnika kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową, poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywizacji edukacyjnej i kulturalnej oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Wsparciem zostanie objętych 288 seniorów skupionych wokół Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Mamy nadzieję, że zajęcia edukacyjne rozbudzą ciekawość poznawczą uczestników projektu, będą stymulowały ich intelektualny i społeczny rozwój, inspirowały do twórczego myślenia oraz chęć rozwoju zainteresowań i pasji oraz poznania nowych trendów badawczych.

Koordynator projektu  – dr Anna Wojciechowska

Za-ca Koordynatora – dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, prof. UMK