Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

Biologia dla seniorów

Biologia dla seniorów

Na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2019 – 2022 r. w partnerstwie formalnym z Toruńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (TUTW) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany był projekt pt: “Biologia dla seniorów” (POWR.03.01.00-00-T036/18) W projekcie opracowane zostały nowe programy zajęć skupione w 4 cyklach tematycznych:

Cykl 1 Biologia z potencjałem

Cykl 2 Ogród moja pasja

Cykl 3 Co nas wzmacnia co zabija

Cykl 4 Nowości molekularne

Udział w projekcie był nieodpłatny i uczestniczyły w nim również osoby z niepełnosprawnościami. Celem głównym było podniesienie lub nabycie przez uczestnika kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową, poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywizacji edukacyjnej i kulturalnej oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Wsparciem zostało objętych 288 seniorów skupionych wokół Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu oraz Fundacji Archipelag Inicjatyw w Toruniu.

Mamy nadzieję, że zajęcia edukacyjne rozbudziły ciekawość poznawczą uczestników projektu i zainspirowały do chęci rozwoju zainteresowań i pasji oraz poznania nowych trendów badawczych.

Koordynator projektu  – dr Anna Wojciechowska

Za-ca Koordynatora – dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, prof. UMK