Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

Biologia na wyciągnięcie ręki

Projekt pt. „Biologia na wyciągnięcie ręki” (POWR.03.01.00-00-T063/18) realizowany przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 pt. „Trzecia Misja Uczelni”

Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie realizowany przez kadrę naukowo-dydaktyczną od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. projekt pt: ,,Biologia na wyciągnięcie ręki’’ (POWR.03.01.00-00-T063/18) w partnerstwie formalnym z Zespołem Szkół Towarzystwa Salezjańskiego ,,Kolegium Kujawskie’’ w Aleksandrowie Kujawskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W projekcie opracowane zostaną 3 nowe programy zajęć – 3 moduły dla uczniów klas I-III szkół średnich:

Moduł 1 Organizmy wykorzystywane w ochronie środowiska i gospodarce,

Moduł 2 Biologia molekularna i jej wykorzystanie,

Moduł 3 Enzymy w służbie człowieka.

W projekcie wezmą udział uczniowie wyznaczonych pięciu szkół średnich, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, chętnych podnosić swoją wiedzę i kompetencje. Udział uczniów w projekcie jest nieodpłatny i mogą w nim uczestniczyć uczniowie z niepełnosprawnościami. W cyklu zajęć dydaktycznych w ramach jednego z trzech proponowanych modułów, uczeń może wziąć udział tylko jeden raz przez 3 lata jego realizacji.

Beneficjenci projektu będą podnosić poziom wiedzy biologicznej i umiejętności praktyczne oraz kompetencje komunikacyjne i interpersonalne: postawę badawczą (potwierdzenie hipotezy badawczej, prowadzenie obserwacji i zapisywania wyników doświadczeń, wykonywanie samodzielne lub w grupie doświadczeń), podniesienie umiejętności z zakresu technik badawczych (np. mikroskopowania lub wykonywania preparatów mikroskopowych lub pracy w sterylnych warunkach lub wykonywania analiz molekularnych itp.) oraz podniesienie kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych (odpowiedzialność, staranność i dokładność, umiejętność rozwiązywania problemu w ramach pracy zespołowej). Wsparciem zostanie objętych 432 uczniów (144 uczniów x 3 moduły zajęć) przez 3 lata realizacji projektu.

Mamy nadzieję, że zajęcia edukacyjne rozbudzą ciekawość poznawczą uczestników projektu, będą stymulowały ich intelektualny i społeczny rozwój, inspirowały do twórczego myślenia oraz chęć rozwoju zainteresowań i pasji oraz poznania nowych trendów badawczych.

Koordynator projektu  – dr hab. Justyna Wiśniewska

2020_harmongram_Biologia-na-wyciągnięcie-ręki (32 KB)