Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

dr Krzysztof Kasprzyk

starszy wykładowca                                            ENGLISH VERSION
Kierownik Stacji Terenowej
pok. C5 (bud. C)
tel. 56-611-4457
e-mail: kasprzyk@umk.pl
Researchgate

 

 

 

 

Zainteresowania naukowe:

  • Wpływ antropopresji na występowanie ptaków i nietoperzy, ze szczególnym wyróżnieniem miejsc rozrodu i zimowania.
  • Adaptacje do wykorzystywania przez kręgowce lądowe zróżnicowanych siedlisk w krajobrazie antropogenicznym.
  • Rozmieszczenie drobnych ssaków naziemnych i nietoperzy na obszarze Polski.
  • Praktyka ochrony zagrożonych grup kręgowców i oceny środowiskowe w inwestycjach.

Moje badania skupiają się wokół analizy zmian w występowaniu i rozmieszczeniu drobnych kręgowców naziemnych i nietoperzy spowodowanych antropogenicznym przekształceniem krajobrazu. Główną metodą w tych badaniach jest analiza pokarmu sów, dzięki której poza poznaniem szerokości niszy pokarmowej tych drapieżników uzyskujemy dane faunistyczne uzupełniające stan wiedzy o ich rozmieszczeniu w Polsce. Podsumowaniem dotychczasowego etapu badań zróżnicowania faunistycznego obszaru Kujaw i Pomorza, było opracowanie 36 map występowania gatunków drobnych ssaków, nietoperzy oraz zwierzyny łownej w Atlasie Województwa Kujawsko – Pomorskiego (http://atlas.kujawsko-pomorskie.pl/maps/app/map). Badania kontynuowane są w aspekcie uzupełnienia danych w kolejnej edycji Atlasu Ssaków Polski.

Drugim polem badawczym jest ekologia nietoperzy, zarówno w okresie hibernacyjnym, jak i w okresie letnim. Szczególnie interesuje mnie możliwość stosowania sztucznych schronień – skrzynek dla nietoperzy umożliwiających im bytowanie w lasach gospodarczych.

Wyniki badań w okresie hibernacyjnym, szczególnie krytycznym dla tej grupy ssaków, umożliwiły podjęcie praktycznych działań w postaci  stworzenia ostoi Natura 2000 chroniących miejsca zimowania tej grupy na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego. Dodatkowo zajmuję się metodyką badań przedinwestycyjnych fauny  kręgowców i nadzoru przyrodniczego niezbędnych w procedurze oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i prowadzeniu inwestycji budowlanych i drogowych.