Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Tematyka badawcza

Problematyka badawcza Katedry dotyczy głównie taksonomii wybranych rodzajów i gatunków roślin oraz przeobrażeń flory i roślinności Pomorza i Kujaw. Spośród grup organizmów badaniami objęto głównie biotę porostów, mszaki oraz rośliny naczyniowe. W badaniach syntaksonomicznych szczególna uwaga skierowana jest na zbiorowiska leśne i wodne oraz tak specyficzne układy ekologiczne dla obu wymienionych regionów jak solniska, wrzosowiska i zbiorowiska roślinności kserotermicznej. Pracownicy Katedry prowadzą też badania historii roślinności metodą palinologiczną, uczestniczą w monitorowaniu stanu roślinności i siedlisk w rezerwatach przyrody i na obszarach Natura 2000, a także na terenach zurbanizowanych. Biorą też udział w pomiarach produkcji pierwotnej i stanów biomasy roślinnej oraz ocenach poziomu akumulacji węgla w tej biomasie. W badaniach taksonomicznych, stosowane są techniki molekularne, zaś w badaniach czasowo-przestrzennych przeobrażeń szaty roślinnej ? metody syntaksonomii numerycznej, teledetekcji satelitarnej i technologia GIS ze szczególnym uwzględnieniem baz danych fitosocjologicznych. Obserwacje i analizy prowadzone są w ramach programów międzynarodowych, jak Pollen Monitoring Program, COST ? ?Putting Halophytes to Work: From Genes to Ecosystems? oraz European Heathland Network i przy współpracy z organizacjami naukowymi, jak Polskie Towarzystwo Botaniczne, International Association of Vegetation Science i UNESCO MAB. Celem badań prowadzonych na poziomie krajobrazu jest optymalizacja struktury fizjocenoz dokonywana na podstawie oceny racjonalności działań człowieka i określenia stopnia wdrożenia zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju do gospodarki. W ocenach stosowane są różnorodne metody energetyki ekologicznej, jak bilans energii na granicy i na powierzchni czynnej systemu, termodynamika sieciowa oraz analiza wbudowanej energii słonecznej w łańcuchy przemian i struktury krajobrazu. Analizy energetyczne wykonywane w dużej skali przestrzennej stanowią podstawę do określenia roli roślinności w spełnianiu usług ekosystemowych, akumulacji węgla i przeciwdziałaniu tzw. efektowi szklarniowemu, a także do określenia stopnia wyparcia biomasy roślinnej przy różnych formach użytkowania terenu. Na tle zmienności struktury przestrzennej krajobrazu analizowana jest dyspersja gatunków roślin i różnorodność gatunkowa jego poszczególnych fragmentów. Badania roślinności i krajobrazu prowadzone są w oparciu o Stację Terenową w Lasce w Borach Tucholskich, zlokalizowaną w strefie buforowej Biosphere Reserve ?Tuchola Forest?.