Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Pracownia izotopowa i analizy instrumentalnej Pracownia izotopowa i analizy instrumentalnej Pracownia izotopowa i analizy instrumentalnej Pracownia izotopowa i analizy instrumentalnej

Laboratorium Badań Molekularnych i Izotopowych

Tematyka badawcza Laboratorium Badań Molekularnych i Izotopowych (LBMiI) skupia się wokół problemu tkankowo/komórkowo specyficznej ekspresji wybranych genów w organizmach eukariotycznych ? roślinnych i zwierzęcych. W trakcie identyfikacji docelowych jednostek transkrypcyjnych, ustalania poziomu i wzorca aktywności określonych genów oraz charakteryzowania potencjalnej roli ich produktów białkowych w wyspecjalizowanych tkankach/komórkach linii generatywnej i/lub somatycznej, wykorzystujemy szerokie spektrum metod biologii molekularnej prowadząc badania w warunkach in vitro jak i in situ. Przedmiotem intensywnych badań prowadzonych obecnie w LBMiI jest identyfikacja kluczowych elementów molekularnych włączonych w wieloetapowy proces rozmnażania generatywnego roślin okrytonasiennych, obejmujący wytwarzanie funkcjonalnych gamet, fazę progamiczną, podwójne zapłodnienie oraz rozwój zarodka. W tym kontekście badana jest (i) aktywność genów para- i ortologów wchodzących w skład rodziny kalretikulin (CRT) oraz biologiczna rola poszczególnych izoform białkowych CRT w następujących po sobie zdarzeniach reprodukcyjnych u rośliny modelowej Petunia. Aktualnie badania zostały poszerzone o kolejne białko ? kalneksynę (CNX), która współdziała z CRT w siateczce śródplazmatycznej (ER) komórek eukariotycznych. Oba białka należą do grupy lektyn i tworzą funkcjonalny kompleks odpowiedzialny za kontrolę jakości polipeptydów dojrzewających w ER oraz stabilizację homeostazy Ca2+. Drugi temat badawczy jest realizowany w ramach trójstronnej współpracy LBMiI z zespołami naukowymi dr hab. Marty Lenartowskiej (Pracownia Biologii Rozwoju, UMK w Toruniu) oraz prof. Marii J. Rędowicz (Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie). Badania prowadzone w ramach tego projektu dotyczą ekspresji genu miozyny VI oraz roli białka kodowanego przez ten gen u zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem dojrzewających spermatyd myszy oraz ludzkich komórek neuronalnych w kulturach in vitro. Na terenie LBMiI znajduje się w pełni wyposażone laboratorium zwierzęcych kultur in vitro służące zarówno pracy badawczej jak i realizacji celów dydaktycznych.