Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr hab. Agnieszka Piernik

dr hab. Agnieszka Piernik

tel. (56) 611-25-37
e-mail: piernik@umk.pl
pok. 312 (nowy budynek, II piętro)

Researchgate
Google Scholar


Zainteresowania badawcze

 • ekologia halofitów i zmiany w występowaniu roślinności słonolubnej w Europie Środkowej
 • roślinność występująca na terenach zasolonych
 • mechanizmy odporności roślin na stres wywołany zasoleniem
 • zastosowanie metod numerycznych (technik klasyfikacji i ordynacji) do analiz danych ekologicznych

Zajęcia dydaktyczne

 • prowadzenie laboratoriów komputerowych ? Zastosowanie metod numerycznych w ekologii – w ramach corocznych ogólnopolskich warsztatów naukowych w IEiOŚ/WBiOŚ UMK dla doktorantów i pracowników naukowych
 • zajęcia prowadzone ze studentami w trakcie pracy na UMK: ekologia roślin, taksonomia numeryczna, informatyka, podstawy ochrony flory (wykład), teledetekcja i GIS, energetyka ekologiczna, ochrona środowiska, matematyka i statystyka dla studentów ochrony środowiska, statystyka dla biologów, statystyka dla biotechnologów, metody numeryczne w ekologii i ochronie środowiska, ekologia solnisk śródlądowych (wykład i ćwiczenia)

Udział w międzynarodowych projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej

 • ENV.B.3/SER/2013/0025 – Establishment of a European Red List of Habitats, wykonawca-ekspert, 2013-2016
 • COST FA0901 ? Putting halophytes to work ? from genes to ecosystem, członek Management Committee, 2009-2013

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze finansowane ze środków budżetowych na naukę

 • NCN OPUS 4 (2012/07/B/NZ9/01801) – Udział mikroorganizmów endofitycznych w tolerancji na stres roślin rosnących na glebach zasolonych i możliwości ich zastosowania w rolnictwie, wykonawca, 2013-2016
 • Grant MNiSzW N N305231135 ? Wpływ uwarunkowań środowiskowych na przestrzenne i sezonowe zróżnicowanie właściwości marszy (mad morskich) w gradiencie zasolenia Bałtyku, wykonawca, 2008-2011
 • Grant KBN 3 P04F 069 24 ? Mechanizmy kształtujące występowanie, strukturę i różnorodność śródlądowej roślinności solniskowej, kierownik grantu, 04.2003-04.2006
 • Grant KBN 3 P04G 04225 pt: ?Wieloaspektowe badania gleb zasolonych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ich racjonalnego użytkowania i rozwoju?, wykonawca, 2003-2005
 • Grant KBN 6 P04F 019 10 ? Halofity jako indykatory zasolenia podłoża na Kujawach; główny wykonawca grantu promotorskiego (kierownik Prof. dr hab. J. Wilkoń-Michalska), 05.1996 ? 05.

Publikacje

 • Szymańska S., Piernik A., Hrynkiewicz K., 2013. Metabolic potential of microorganisms associated with the halophyte Aster tripolium L. in saline soils. Ecological Questions 18: 9-19.
 • Millou A., Lutz O., Piekarska A., Piernik A., 2013. Long term monitoring of the vegetation in the salt marsh of ?Psili Amnos?, Samos, Greece ? the outlines of the monitoring project. Ecological Questions 18: 93-96.
 • Hulisz P., Piernik A., 2013. Soils affected by soda industry in Inowrocław, [in:] P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek (eds.) Technogenic soils of Poland. Polish Society of Soil Science, Toruń: 125-140
 • Sewerniak P., Piernik A. 2012. Ujęcie wpływu właściwości gleb piaszczystych na bonitację drzewostanów sosnowych w południowo?zachodniej Polsce w modelach regresji. Sylwan 156: 563-571
 • Piernik A. 2012. Ecological pattern of inland salt marsh vegetation in central Europe. UMK, Toruń. 25
 • Piernik A., Hulisz P. 2011. Soil-plant relations in inland natural and anthropogenic saline habitats. In: Muscolo A., Flowers T. J. (eds) Proceedings of the European COST action FA0901. The European Journal of Plant Science and Biotechnology 5: 37-43
 • Nienartowicz A., Filbrandt-Czaja A., Piernik A., Jabłoński P., Kunz M., Deptuła M., 2011. Modern pollen rain in heathlands and adjacent forest phytocoenoses. Ecol. Quest. 15: 127-151.
 • Hulisz P., Elvisto T., Karasiewicz M.T., Piernik A. 2011. Abiotic factors influencing the occurrence of Salicornia europaea in West Estonia. Ecol. Quest. 14: 57-60. 5
 • Strzelecka J., Dąbrowski M., Hulisz P., Piernik A. 2011. Changes in soil properties and plant biolass under the influence of soda waste ponds in Inowrocław, Poland. Ecol. Quest. 14: 69-71
 • Nienartowicz A., Piernik A., Marcykiewicz J., Lis M., Kunz M., Viglia S. 2011. Halophytes as components of lawns under different soil salinity and human impact in the health resort ?Ciechocinek?. Ecol. Quest. 14: 21-24.
 • Hulisz P., Piernik A. 2011. Wpływ odpadów przemysłu sodowego na roślinność i gleby w Inowrocławiu-Mątwach. W: Jankowski M. (red.) Wybrane problemy genezy, systematyki, użytkowania i ochrony gleb regionu kujawsko-pomorskiego. PTSH, PTG, Bydgoszcz: 97-115
 • Piernik A. 2010. Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary Glauco-Puccinellietalia, część ? zbiorowiska śródlądowe. W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa: 46-60
 • Filbrandt-Czaja A., Piernik A. 2009. Intensywność osadnictwa neolitycznego na wybranych stanowiskach Pomorza w świetle analizy pyłkowej. W: Panter H., Fudziński M. (red.) Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk: 207-221.
 • Sewerniak P. Gonet S. Piernik A. 2009. Relations between features of forest floor vegetation and surface soil horizons properties in scots pine (Pinus silvestris L.) stands in southwest Poland. Polish Journal of Soil Science 42: 193-202
 • Piernik A. 2008. Metody numeryczne w ekologii na przykładzie zastosowań pakietu MVSP do analiz roślinności. Wyd. Nauk. UMK, Toruń
 • Hulisz P, Piernik A. 2008. Taxonomic position of salt-affected soils containing reduced form of sulphur. Agrochimija i gruntoznawstwo 69: 101-106
 • Filbrandt-Czaja A., Piernik A. 2006. Quantitative estimation of human impact on landscape changes based on palynological and numerical analyses. Ecol. Quest. 7: 47-56
 • Hulisz P., Piernik A. 2006. Relation between soil salinity and spatial distribution of halophytes. Macro and Trace elements, Mengen- und Spurenelemente 23: 261-265
 • Piernik A. Nienartowicz A. Hulisz P. 2006. Inland saline habitats in Poland and their protection. In: Czyż H (ed.) Salt grasslands and coastal meadows. Wyd. Nauk. AR., Szczecin: 31-38
 • Piernik A. 2006. Growth of three meadow species along a salinity gradient in an inland saline habitat: transplant experiment. Polish Journal of Ecology 54: 117-126
 • Piernik A. 2005. Vegetation-environment relations on inland saline habitats in Central Poland. Phytocoenologia 35: 19-37
 • Piernik A., Hulisz P., Nienartowicz A. 2005. Wpływ użytkowania na wartość ekologiczną śródlądowych łąk halofilnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 507: 415-423
 • Piernik A, Hulisz P, Nienartowicz A. 2005. Użytkowanie i wartość ekologiczna śródlądowych łąk halofilnych w Polsce. Inżynieria Ekologiczna 12: 145-146
 • Nienartowicz A., Piernik A. 2004a. 1310 Śródlądowe błotniste solniska z solirodem (Salicornion ramosissimae). W: Herbich J. (red.) siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 ? podręcznik metodyczny. T. 1. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 79-85
 • Nienartowicz A., Piernik A. 2004b. *1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinellietalia, część ? zbiorowiska śródlądowe). W: Herbich J. (red.) Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 ? podręcznik metodyczny. T. 1. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 97-119
 • Nienartowicz A., Domin D.J, Filbrandt-Czaja A., Koziński G., Kunz M., Mizgalska M., Piernik A., Warot L. 2004. Naziemny, lotniczy i satelitarny monitoring roślinności Pomorza i Kujaw. W: Kejna M., Uscka J. (red.) Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji. Biblioteka Monitoringu Środowiska,Toruń: 357-366
 • Nienartowicz A., Gugnacka-Fiedor W., Barcikowski A., Piernik A., Rutkowski L., Adamska E., Dorożyński R., Gabor M. 2004. Przemiany roślinności w antropogenicznym krajobrazie północnych Kujaw i kotliny toruńskiej. W: Krasicka-Korczyńska E., Korczyński M. Wycieczki geobotaniczne. Region kujawsko-pomorski. PTB, Bydgoszcz: 108-123
 • Piernik A. 2003. Three types of gradients in the saline ecosystem. Ecol. Quest. 3: 85-92.
 • Filbrandt-Czaja A., Noryśkiewicz B., Piernik A. 2003. Intensification gradient of settlement processes in pollen diagrams from the Dobrzyńsko-Olsztyńskie lake District. Ecol. Quest. 3: 125-137
 • Piernik A. 2003. Inland halophilous vegetation as indicator of soil salinity. Basic and Applied Ecology 4: 525-536
 • Warot L., Załuski T., Piernik A., Nienartowicz A., Pisarek R., Grzelka J., Grabowska J., Kunz M., 2001. Różnorodność ekologiczna w dolinie rzeki Zgłowiączki. W: Nienartowicz A., Kunz M. (red.) GIS i teledetekcja w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazu. O.W. TURPRESS, Toruń: 215-230
 • Piernik A. Kaźmierczak E. 1998. Analiza gradientowa roślinności halofilnej. W: Kaźmierczak E. Nienartowicz A., Piernik A., Wilkoń-Michalska J. (red.): Metody numeryczne w badaniach struktury i funkcjonowania szaty roślinnej.Wyd. UMK, Toruń: 255-264
 • Barcikowski A., Nienartowicz A., Piernik A. 1998. Dynamika struktury runa fitocenoz leśnych w rezerwacie “Las Piwnicki” k. Torunia w latach 1973-1990. W: Kaźmierczak E., Nienartowicz A., Piernik A., Wilkoń-Michalska J. (red.): Metody numeryczne w badaniach struktury i funkcjonowania szaty roślinnej. Wyd. UMK, Toruń: 215-224
 • Gugnacka-Fiedor W., Piernik A. 1998. Lokalna plastyczność fenotypowa populacji Salicornia europaea L. W: Kaźmierczak E., Nienartowicz A., Piernik A., Wilkoń-Michalska J. (red.): Metody numeryczne w badaniach struktury i funkcjonowania szaty roślinnej. Wyd. UMK, Toruń: 265-280
 • Kaźmierczak E., Nienartowicz A., Piernik A., Wilkoń-Michalska J. (red.) 1998. Metody numeryczne w badaniach struktury i funkcjonowania szaty roślinnej. Wyd. UMK, Toruń, 344s
 • Wilkoń-Michalska J., A. Nienartowicz, A. Piernik. 1997. Struktura i funkcjonowanie ekosystemów solniskowych na Kujawach. W: Fałtynowicz W., Latałowa M., Szmeja J. (red.). Dynamika i ochrona roślinności Pomorza: materiały z sympozjum, Gdańsk 28-30 września 1995. Bogucki Wyd. Nauk., Gdańsk-Poznań: 65-72
 • Piernik A., Kaźmierczak E, Rutkowski L. 1996. Differenciation of vegetation in a saline grassland in the vicinity of Inowrocław Soda Plants at Mątwy. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 65: 349-356