Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

prof. Andrzej Nienartowicz


prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz – kierownik Katedry

tel. (56) 611-44-58
e-mail: anienart@umk.pl
pok. (nowy budynek, II piętro)

Researchgate
Google Scholar


Zainteresowania badawcze

 • zastosowanie technologii GIS oraz metod taksonomii numerycznej i teledetekcji satelitarnej do analizy zmian struktury krajobrazu, zwłaszcza obszarów leśnych Pomorza
 • zastosowanie metod energetyki ekologicznej, a szczególnie koncepcji tzw. wbudowanej energii słonecznej, czyli emergii, do oceny racjonalności ekologicznej i stopnia wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju do gospodarki w systemach ekologiczno-społeczno-ekonomicznych o różnej skali przestrzennej i czasowej
 • ekologia halofitów i zmiany w występowaniu roślinności słonolubnej na Kujawach
 • rozmieszczenie oraz zmienność geograficzna i lokalno-siedliskowa wrzosowisk na obszarze Europy, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu procesu i ekologicznych skutków ich zalesiania (wpływ na bioróżnorodność i akumulację węgla w krajobrazie)

 

Działalność dydaktyczna
koncentruje się na przedmiotach związanych z: 1 ? strukturą i funkcjonowaniem układów ekologicznych (wykłady z Ekologii ogólnej; Ekologii solnisk śródlądowych; przedmiotu: Ekosystemy ? na kierunku Biotechnologia, studia 2°), 2 – ekorozwojem (wykłady: Energetyka ekologiczna; Technologie bioenergetyczne; Polityka ochrony środowiska), 3 ? ochroną przyrody (zajęcia terenowe i laboratoryjne z Zasad gospodarowania na obszarach chronionych; wykłady i realizacja projektów na zamawianym kierunku studiów Ochrona Środowiska z przedmiotu: Planowanie środowiska na obszarach cennych przyrodniczo), 4 – zastosowaniem techniki komputerowej w badaniach ekologicznych (wykłady z przedmiotów: Informatyka ? GIS; Metody numeryczne w ekologii i ochronie środowiska; Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku; zajęcia laboratoryjne: Modelowanie). Prowadzi też zajęcia w ramach Pracowni dyplomowej, specjalizacyjnej i magisterskiej, a także proseminarium oraz seminarium licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Promotor ponad stu prac magisterskich i licencjackich. Jedna z prac (mgr Małgorzaty Mizgalskiej) została nagrodzona przez Deutsche Bundesstiftung Umwelt oraz Fundację im. Nowickiego. Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych ?Biologia?, ?Ochrona Środowiska? na Wydziale BiNoZ UMK oraz na studiach podyplomowych ?Badania Środowiska? (Wspomagane komputerowo) – realizowane w Instytucie Fizyki UMK w ramach międzynarodowego programu PRONAT. Przeprowadzał wykłady z Energetyki ekologicznej na studium podyplomowym w AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie. Realizuje wykłady na corocznym kursie ?Zastosowanie Metod Numerycznych w Ekologii? organizowanych na UMK dla pracowników wielu ośrodków naukowych naszego kraju.

 

Publikacje
Dorobek naukowy: liczba publikacji ogółem 231. Lista prac opublikowanych obejmuje 96 oryginalnych prac badawczych, 3 książki, redakcję 5 książek, 2 rozdziały podręczników oraz 119 artykułów przeglądowych, opracowań dokumentacyjnych, recenzji, komunikatów naukowych i abstraktów.

 • Silvio V., Nienartowicz A., Kunz M., Franzese P.S., 2013, Integrating Environmental Accounting, Life Cycle and Ecosystem Services Assessment. Journal of Environmental Accounting and Management 1 (4): 307-319, L&H Scientific Publishing, LLC, USA
 • Koziński G., Nienartowicz A., 2013, Rozmieszczenie przestrzenne i wielkość szkód wywołanych przez wiatr w lasach wybranych obszarów Pomorza, [w:] M. Kunz, A. Nienartowicz (red.), Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi ? od teorii do praktyki, Wyd. FUH DANIEL, Tuchola ? Toruń: 72-84.
 • Nienartowicz A., Kunz M.,2013, Tuchola Forest Biosphere Reserve / Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie, [in:] M. Kunz, A. Nienartowicz (eds.), Biosphere Reserves in Poland / Rezerwaty Biosfery w Polsce, Wyd. Naukowe UMK, Toruń: 183?209.
 • Kunz M., Nienartowicz A., Kamiński D., Deptuła M., 2013, Zastosowanie technologii GIS do oceny zmian występowania roślinności kserotermicznej na stanowisku w Foluszu koło Szubina w 1959 i 2012 roku, [w:] M. Kunz, A. Nienartowicz (red.), Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi ? od teorii do praktyki, Wyd. FUH DANIEL, Tuchola ? Toruń: 97?107.
 • Nienartowicz A., Deptuła M., Kamiński D., Rutkowski L., Kunz M., 2013, Zastosowanie technologii GIS w energetyce ekologicznej, [w:] M. Kunz, A. Nienartowicz (red.), Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi ? od teorii do praktyki, Wyd. FUH DANIEL, Tuchola ? Toruń: 134?150
 • Filbrandt-Czaja A., Deptuła M., Nienartowicz A., 2012? Influence of land cover and structure of tree stands on pollen deposition in Zaborski Landscape Park. Ecological Questions 16: 41-49.
  Nienartowicz A., 2012. Historia lasów na obszarze Parku Narodowego ?Bory Tucholskie? i na terenach sąsiednich. W: J.M. Matuszkiewicz (red.) Świat roślin i grzybów Parku Narodowego ?Bory Tucholskie?. Monografia naukowa, pp. 47-62. Park Narodowy ?Bory Tucholskie?, Charzykowy.
 • Kunz M., Nienartowicz A., 2011. Przestrzenna inwentaryzacja wrzosowisk Pomorza. Roczniki Geomatyki IX, 1(45): 65-74.
 • Nienartowicz A., Piernik A., Marcykiewicz J., Lis M., Kunz M., Viglia S., 2011. Halophytes as components of lawns under different soil salinity and human impact in the health resort ?Ciechocinek?. Ecological Questions 14: 21-24.
 • Nienartowicz A., Filbrandt-Czaja A., Piernik A., Jabłoński P., Kunz M., 2011. Modern pollen rain in heathlands and adjacent forest phytocoenoses. Ecological Questions 15: 127-151.
 • Nienartowicz A., Kunz M., Adamska E., Boinska U., Deptuła M., Gugnacka-Fiedor W., Kamiński D., Rutkowski L., 2010. Relief and changes in the vegetation cover and the flora of the Zadroże Dune near the city of Toruń: Comparison of the conditions in 1948 and 2009. Ecological Questions 12: 17-49.
 • Jarzębski M., Nienartowicz A., Deptuła M., Bubnicki J., Domin D.J., 2010. Past, current and potential resources of carbon and above-ground plant biomass in the landscape with heats in Tuchola Forest. Ecological Questions 13: 9-27.
 • Kunz M., Nienartowicz A., 2010. Zmiany czasowo przestrzenne rozmieszczenia wrzosowisk na obszarze Torunia w świetle analizy materiałów kartograficznych i teledetekcyjnych oraz eksploracji terenu. Ecological Questions 12: 59-74.
 • Chojnacka J., Cyzman W., Nienartowicz A., Deptuła M., 2010. Variability of the structure and directions in the development of heaths and psammophilous grasslands within the artillery range near the city of Toruń. Ecological Questions 12: 87-125.
 • Chojnacka J., Cyzman W., Nienartowicz A., Deptuła M., 2010. Comparison of heath communities from the class Nardo-Callunetea from the Toruń Basin and other regions of Poland. Ecological Questions 12: 127-144.
 • Kunz M., Nienartowicz A., 2010. Spatial distribution of heathlands in North-West part of Poland (Pomerania Region). Ecological Questions 12: 153-160.
 • Nienartowicz A., Domin D.J., Kunz M. Przystalski A., 2010. Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie. Formularz Nominacyjny [Biosphere Reserve Tuchola Forest. Nomination Form]. Sandry Brdy LKD, Chojnice, 168 pp.
 • Nienartowicz A., 2008. Active protection of halophytes. Assessment of the human intervention range using the emergy analysis and indicators of sustainable development, pp. 8.1-8.12. In: M.T.
 • Brown, E. Bardi (eds.) Emergy Synthesis, Theory, Applications and Methodologies. University of Florida, Gainesville, Florida, USA.
 • Nienartowicz A., Deptuła M., Domin D. J., 2008. Zmiany w przepływie energii przez wybrane jednostki gospodarcze w kluczu zaborskim od XIV do XVIII w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 2008(3-4): 375-395.
 • Kunz M., Nienartowicz A., 2008. Variation of NDVI in seminatural and secondary forest: a case study of Zaborski Landscape Park. [In:] M. A. Gomarasca (ed.) Geoinformation in Europe, pp. 227-234. Millpress Science Publishers, Rotterdam, Netherlands.
 • Kunz M., Nienartowicz A., Mizgalska M., 2008. Spatial distribution of heathlands in Zaborski Landscape Park. [In:] M. A. Gomarasca (ed.) Geoinformation in Europe, pp. 235-242. Millpress Science Publishers, Rotterdam, Netherlands.
 • Kunz M., Nienartowicz A., Mizgalska M., 2008. Przestrzenne rozmieszczenie wrzosowisk w Zaborskim Parku Krajobrazowym. Teledetekcja Środowiska 39: 111-118.
 • Kunz M., Nienartowicz A., 2007. The influence of past human activity gradient on present variation of NDVI and texture indices in Zabory Landscape Park, pp. 171-184. In: Z. Bochenek (ed.) New Developments and Challenges in Remote Sensing. Millpress, Rotterdam, Netherlands.
 • Nienartowicz A., Domin D. J., 2007. Cultural energy consumption versus landscape structure. Ecological Questions 8: 3-23.
 • Koziński G., Nienartowicz A., 2006. Spatial distribution and extent of damages caused by wind storms in treestands of the Tuchola Forest, pp. 89-105. In: A. Kolk (ed.) Insect outbreaks in managed and unmanaged forest. Forest Research Institute, Center for Excellence PROFOREST for Protection of Forest Resources in Central Europe, Warsaw.
 • Koziński G., Nienartowicz A., 2006. Spatial distribution of damages caused by wind storms in the Tuchola Forest. Ecological Questions 6: 69-84.
 • Wilkoń-Michalska J., Nienartowicz A., Domin D.J., Kunz M., 2006. Biomass production and standing crop of Hypogymnia physodes in Scots pine plantations chronosequence. Pol. Bot. Stud. 22: 535-549.
 • Kunz M., Nienartowicz A., 2006. Intensywność gospodarki leśnej a heterogeniczność krajobrazu leśnego. Roczniki Geomatyki IV(3): 129-138.
 • Piernik A., Nienartowicz A., Hulisz P., 2006. Inland saline habitats in Poland and their protection, pp. 31-38. In: H. Czyż (ed.) Salt Grasslands and Coastal Meadows, Wyd. Akad. Roln., Szczecin.
 • Kunz M., Nienartowicz A., 2006. Landuse/Landcover Changes of the Zabory Landscape Park in 1796-2000 on Areas of Various Degree of Anthropopression. In: W. Wołoszyn (ed.) Cultural Landscape: Features ? Values ? Protection. The Problems of Landscape Ecology, vol. XVIII, Lublin.
 • Piernik A., Hulisz P., Nienartowicz A., 2005. Wpływ użytkowania na wartość ekologiczną śródlądowych łąk halofilnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 507: 415-423.
 • Koziński G., Nienartowicz A., Domin D.J., 2004. The application of cartographic sources, satellite imagery Landsat ETM+ and GIS technology to spatial analysis of windthrows in Bory Tucholskie Forest, pp. 353-361. In: R. Goossens (ed.) Remote Sensing in Transition Millpress, Rotterdam, Netherlands.
 • Kunz M., Nienartowicz A., 2004. Landscape structure characterization with the application of NDVI and fractal dimension of remote sensing imageries in Zabory Landscape Park, pp. 435-441. In: R. Goossens (ed.) Remote Sensing in Transition Millpress, Rotterdam, Netherlands.
 • Nienartowicz A., Piernik A., 2004. *Śródlądowe błotniste solniska z solirodem (Salicornion ramosissimae). W: J. Herbich (red.) Podręczniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy, pp. 76-82. Ministerstwo Środowiska, Unia Europejska, Warszawa.
 • Nienartowicz A., Piernik A., 2004. *Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco- Puccinellietalia część ? zbiorowiska śródlądowe). [W:] J. Herbich (red.) Podręczniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy, pp. 94-116. Ministerstwo Środowiska, Unia Europejska, Warszawa.
 • Kunz M., Nienartowicz A., Filbrandt-Czaja A., 2003. Spatial pattern changes in Bory Tucholskie Forest landscape, pp. 447-453. In: T. Benes (ed.) Geoinformation for European-wide Integration, Millpress, Rotterdam.
 • Nienartowicz A., Cyzman W., Deptuła M., Kunz M., 2003. Species diversity and spatial heterogeneity of two forest landscapes formed under different influence of disturbances from agricultural human activity. Ecological Questions 3: 25-41.
 • Nienartowicz A., Domin D., Kunz M., 2003. Influence of social infrastructure extension and changes in inhabitants? lifestyle on energy consumption in the village Asmus (Northwestern Poland). Ecological Questions 3: 139-152.
 • Kunz M., Nienartowicz A., 2002. Remote sensing imagery in monitoring spatial pattern changes in forest landscape, pp. 391-398. In: G. Begni (ed.) Observing our Environment from Space, New Solutions for a New Millennium. A.A. Balkema Publishers Lisse / Abingdon / Exton (Pa) / Tokyo.
 • Nienartowicz A., Kunz M., Deptuła M, Domin D., 2002. Ecological consequences of changes in landscape structure in the neighbourhood of Brusy in 19th and 20th century. Ecological Questions 1: 117-135.
 • Kunz M., Nienartowicz A., Deptuła M., 2001. The use of remote sensing methods for assessing forest stand condition in Northern Poland, pp. 147-164. In: A. Nienartowicz, M. Kunz (eds.) GIS and Remote Sensing in Studies of Landscape Structure and Functioning. O.W. TURPRESS, Toruń.
 • Nienartowicz A., Kunz M., Domin D., 2001. The comparison of landscape structure in the area of intensive and sustainable forest economy, pp. 165-179. In: A. Nienartowicz, M. Kunz (eds.) GIS and Remote Sensing in Studies of Landscape Structure and Functioning. O.W. TURPRESS, Toruń.
 • Falencka-Jabłonska M., Kunz M., Nienartowicz A., 2000. The application of aerial photographs for analysis of landscape diversity in reserve ?Grzedy?, Biebrza National Park, Poland, pp. 61-66. In: J.L. Casanova (ed.) Remote Sensing in the 21st Century. Economic and Environmental Applications. A.A. Balkema/Rotterdam/Blookfield/2000.
 • Kunz M., Nienartowicz A., Deptuła M. 2000. The use of satellite remote sensing imagery for detection of secondary forests on post-agricultural soils: A case study of Tuchola Forest, Northern Poland, pp. 61-66. In: J.L. Casanova (ed.) Remote Sensing in the 21st Century. Economic and Environmental Applications. A.A. Balkema / Rotterdam / Blookfield / 2000.
 • Wilkoń-Michalska J., Nienartowicz A., Kunz M., Deptuła M., 1999. Old land-use maps as a basis for interpreting of the contemporary structure of forest communities in Zabory Landscape Park. Phytocoenosis 11: 139-154.
 • Nienartowicz A., 1996. Energetyka dużych systemów ekologicznych. Wyd. UMK, Toruń, 145 pp.
 • Nienartowicz A., 1996. Struktura sieci przepływu energii jako wskaźnik ekologizacji gospodarki w osiedlu wiejskim. Człowiek i Środowisko 20(3): 301-317.
 • Nienartowicz A., Wilkoń-Michalska J., 1993. Numerical syntaxonomy of the Polish halophilous plant communities. Pol. Bot. Stud. 5: 61-69.
 • Nienartowicz A., Wilkoń-Michalska J., 1993. The application of numerical analysis to comparison of ecological amplitudes of halophytic species. Variability and Evolution 2/3: 103-112.
 • Bohr R., Nienartowicz A., Wilkoń-Michalska J., (red.), 1992. Some ecological processes of the biological systems in North Poland. Nicholas Copernicus Press, Toruń, X+ 479 pp.
 • Nienartowicz A., 1988. A method of describing the development and state of a plant community. Acta Soc. Bot. Pol. 57: 387-393.
 • Nienartowicz A., 1975. The application of association analysis for phytosociological interpretation of plant communities in Las Piwnicki Nature Reserve near Toruń. Acta Soc. Bot. Pol. 44: 155-164.
 • Matuszkiewicz J.M., Chojnacki J., Nienartowicz A., Ratyńska H., Szańkowski M., Szwed W., 1995. W sprawie opracowania ujednoliconego systemu gromadzenia danych geobotanicznych w Polsce. Wiad. Bot. 39 (3/4): 19-26.
 • Kaźmierczak E., Nienartowicz A., Piernik A., Wilkoń-Michalska J., (red.), 1998. Metody numeryczne w badaniach struktury i funkcjonowania szaty roślinnej. Wyd. UMK, Toruń, 317 pp.
 • Barcikowski A., Nienartowicz A., Nowacka J., Rozpiórska M., Wielgosz M., Wojciechowska A., 2005. Studies on the floristic diversity of forest phytocoenoses from the Las Piwnicki forest reserve near Toruń. Pol. Bot. Stud. 19: 203-209.
 • Hrynowiecka-Czmielewska A., Filbrandt-Czaja A., Nienartowicz A., 2007. Modern pollen ? vegetation relationships in the Tuchola Forest. Ecological Questions 8: 47-70.

 

Granty

 • 4 granty Komitetu Badań Naukowych:
 1. “Wpływ użytkowania lasów oraz zadrzewiania gruntów porolnych na różnorodność ekologiczną i bilans węgla roślinności krajobrazu kulturowego”, własny.
 2. “Zmiany występowania halofitów na stanowiskach historycznych”, promotorski,
 3. “Wpływ użytkowania lasów na różnorodność i heterogeniczność krajobrazu”, promotorski
 4. “Model przestrzenny szkód wywołanych przez wiatr w drzewostanach Borów Tucholskich”.
 • 2 granty Ministerstwa Środowiska (na ocenę racjonalności ekologicznej Leśnych Kompleksów Promocyjnych oraz napisanie rozdziału podręcznika o obszarach Natura 2000).
 • 4 granty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (na wydanie publikacji i zakup oprogramowania do pracowni komputerowej).
 • 1 grant Rockefeller Brothers Foundation (na udział w konferencji IFOAM).
 • 1 grant w ramach projektu COST Action 0901 (na udział w konferencji naukowej w University of Naples Federico II, Naples, Italy i druk publikacji).
 • 1 grant LGD ?Sandry Brdy? i LGD ?Bory Tucholskie? (na opracowanie Formularza Nominacyjnego Tuchola Forest Biosphere Reserve? i zaprezentowanie projektu na 22 sesji International Coordination Council programu UNESCO Man and Biosphere w Paryżu, maj/czerwiec 2010r.).
 • 4 granty UMK (dokonanie oceny akumulacji węgla na poziomie krajobrazu w wyniku zalesiania nieużytków oraz na tworzenie GIS o roślinności Pomorza i Kujaw).
 • 2 granty MNiSW ? środki finansowe dla zamawianego kierunku studiów (Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej).
 • Główny wykonawca grantów KBN i MNiSW:
 1. “Funkcjonowanie ekosystemów w warunkach zasolenia podłoża”.
 2. “Dawna i współczesna różnorodność krajobrazów Borów Tucholskich w świetle analizy pyłkowej, fitosocjologicznej i satelitarnej”.
 3. “Mechanizmy kształtujące występowanie, strukturę i różnorodność śródlądowej roślinności halofilnej”.
 4. “Bieżące i potencjalne zasoby węgla organicznego w krajobrazie Borów Tucholskich”.
 5. “Zmienność układu przestrzennego i uporządkowania krajobrazu Pomorza w świetle analizy kartograficzno-teledetekcyjnej”.

 

Życiorys

 • Ukończony kierunek studiów i nazwa szkoły wyższej:
  Biologia, Wydział BiNoZ, UMK w Toruniu.
 • Stopnie i tytuły naukowe:
  Magister biologii w zakresie botaniki, 26.06.1971 r. Wydział BiNoZ UMK, Toruń.
  Doktor nauk przyrodniczych – biologia: 30 listopada 1980 r., Wydział BiNoZ UMK, Toruń;  rozprawa doktorska: ?Zastosowanie kryteriów rozwoju systemów i bogactwa gatunkowego fitocenoz do waloryzacji zbiorowisk leśnych?; promotor ? prof. dr hab. Ryszard Bohr; recenzenci: prof. dr hab. Andrzej S. Kostrowicki, prof. dr hab. Kazimierz Zarzycki.
  Doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie ekologii ? kolokwium habilitacyjne 17 maja 1996 r.; rozprawa p.t.: ?Energetyka dużych systemów ekologicznych?. Zatwierdzenie uchwały Rady Wydziału BiNoZ UMK przez C.K. ds. Tytułu Nauk. i St. Nauk.: 28.10.1996 r.
  Profesor nadzwyczajny UMK ? 1 stycznia 2003 r.
  Profesor tytularny nauk biologicznych, specjalność ekologia ? 31.10.2007 r.
 • Przebieg pracy zawodowej:
  1.11.1971 ? 30.09.1972 r. zatrudniony w Stacji Ekologii Roślin UMK w Olku.
  Od 1.10.1972 do 31.12.1980 r. na stanowisku asystenta nauk.-dydakt. (od 1974 r. st. asystent) w Zakładzie Taksonomii, Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody Instytutu Biologii UMK.
  Od 1.011981 do 31.12.2001 r. na stanowisku adiunkta w Inst. Ekologii i Ochr. Środ. UMK.
  Od 1 stycznia 2003 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego UMK.
  Od 1 stycznia 2008 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
  Od 1 lutego 2012 r. na stanowisku profesora zwyczajnego.
 • Współpraca zagraniczna
  odbyte staże, warsztaty, konsultacje i konferencje, przeprowadzone badania naukowe:
  – University of Wales, Aberystwyth, UK (badania zadrzewień w krajobrazie rolniczym, wydm nadmorskich, wrzosowisk i torfowisk Walii pod kierunkiem Dr Andrew D.Q. Agnew);
  – kurs ?Numerical methods in Ecology? organizowany przez International Association of  Vegetation Sciences na University of Rome, Italy;
  – kurs ?Numerical methods in Ecology? organizowany przez International Association of  Vegetation Sciences w ETH Zurich, Switzerland;
  – Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Birmensdorf, Zurich, Switzerland (konsultacje dotyczące tworzenia komputerowych baz danych o roślinności leśnej);
  – Budapest University of Economic Sciences (8th International IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movementsin Budapest; konsultacje w zakresie rolnictwa organicznego I energetyki ekologicznej);
  – warsztaty ?Systems analysis and Simulation in Ecology?  organizowane przez International Society of Ecological Modelling w The Royal School of Pharmacy, Copenhagen, Denmark;
  – konsultacje naukowe i konferencja: ?Emergy Synthesis?, Centre for Environmental Policy, University of Florida, Gainesville, FL, USA;
  – University of Louvain-la-Nevue, Belgium (konsultacje w zakresie teledetekcji i GIS w Department of Geography, którym kieruje Prof. Dr Eric Lambin);
  – warsztaty w ramach  European Heathlands Network (organizator: University of Bergen, Norway);
  – ITC – International Institute of Aerospace Survey and Earth Science, Enschede, the Netherlands (udział w konferencji i konsultacje naukowe w ramach International Association of Landscape Ecology);
  – Hoge Veluve National Park, the Netherlands (obserwacje wrzosowisk);
  – VITO – Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek, Mol, Belgium (konsultacje w zakresie teledetekcji i GIS);
  – University of Wales Aberystwyth, UK (konsultacje w zakresie: agroforestry);
  – School of Forest Science, University of Wales Bangor, UK (konsultacje w zakresie odbudowy ekosystemów leśnych);
  – University of Wales, Swansea, UK (konsultacje z zakresu teledetekcji satelitarnej);
  – Snowdonia National Park, UK (konsultacje w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej w parkach narodowych);
  – Welsh  Council for Nature Protection, Aberystwyth, UK; Education Centre of Cors Fochno Biosphere Reserve, Borth, UK (konsultacje naukowe w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania rezerwatu biosfery);
  – Forest Interprise of Wales, UK (konsultacje w zakresie ochrony przyrody i odbudowy ekosystemów leśnych);
  – Forest Visitors Centres of Wales, UK (obserwacje funkcjonowania centrów edukacji ekologicznej i promocji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej);
  – Technical University of Braunschweig, Germany (prace badawcze na solniskach śródlądowych Niemiec);
  – Biologische Bundesanstalt für Land-und Forstwirtschaft Braunschweig, Deutschland (konsultacje dotyczące roślin energetycznych i GMO);
  – University of Gent, Belgium (konferencja EARSEL i konsultacje w zakresie teledetekcji satelitarnej);
  – Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz, Schneverdingen, Deutschland (obserwacje przyrodnicze na obszarze Lüneburger Heide);
  – Laboratory for Forest, Nature and Landscape Research, Katholieke Universitat Leuven, Belgium (konsultacje w zakresie ekologii krajobrazu);
  – ?Alterra? Wageningen, the Netherlands (konsultacje w sprawie ochrony wrzosowisk);
  – University of Sienna, Italy – warsztaty ?Emergy and Complexity? Florence, Italy (Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez University Parthenope Naples, Italy oraz University of Florida, Gainesville FL, USA);
  – Botanical Garden of Geneva, Switzerland (konsultacje w zakresie różnorodności biologicznej i komputerowych baz danych botanicznych);
  – High School of  Deventer, the Netherlands (program Socrates);
  – University of Geneva, University of Lusanne, Switzerland (program Socrates).
  – University of Naples Federico II, Naples, Italy ? konferencja naukowa i konsultacje w ramach projektu badawczego COST Action FA0901 ?Putting Halophytes to Work ? From Genes to Ecosystems? (koordynator Prof. Dr Timmothy Flowers z Sussex University UK);
  – UNESCO, Paris, France (uczestnictwo w 22 sesji International Coordination Council programu UNESCO Man and Biosphere, prezentacja projektu ?Biosphere Reserve ?Tuchola Forest?);
  – warsztaty w ramach  European Heathlands Network (organizatorzy: University of León, Spain oraz University of Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal).
 • Aktualnie prowadzona jest współpraca:
  – w ramach tzw.  Standing Committee of The European Heathlands Network;
  – w ramach Network of Emergy Analysis and Synthesis (koordynatorzy: Prof. Dr Sergio Ulgiati, University Parthenope Naples, Italy oraz Prof. Dr Mark T. Brown, University of Florida, Gainesville FL, USA);
  – COST Action FA0901 ?Putting Halophytes to Work ? From Genes to Ecosystems? (koordynator Prof. Dr Timmothy Flowers z Sussex University UK);
  – z Technical University of Braunschweig, Germany (współpraca z Prof. Dr Dietmarem Brandesem);
  – w ramach programu UNESCO MAB.
 • Kształcenie kadr:
  Promotor 7 zakończonych prac doktorskich. Recenzje profesorskie: 1. Recenzje habilitacyjne: 4. Recenzje doktorskie: 9 (przewody doktorskie przeprowadzane były na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK (3), na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego (3), w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie (1) oraz na University Parthenope Naples, Italy (2), recenzje na tytuł Doctor Europaeus). Recenzent około 350 prac magisterskich i licencjackich.
 • Rady i gremia naukowe:
  Standing Committee of The European Heathlands Network; International Society of Ecological Modelling; Rada Naukowa Parku Narodowego ?Bory Tucholskie? (powoływany w jej skład przez Ministra Środowiska RP na 3 kadencje), Polskiego Towarzystwa Botanicznego (drugą kadencję pełni funkcję przewodniczącego Oddziału Toruńskiego PTB); Polskiego Towarzystwa Ekologicznego; Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Towarzystwa Naukowego Toruńskiego, Towarzystwa Miłośników Borów Tucholskich; Komitetu Naukowego konferencji Toruńskie Seminarium Ekologiczne; Rady Redakcyjnej czasopisma Ecological Questions; Rady Redakcyjnej czasopisma Acta Botanica Cassubica,Monographiae oraz Editorial Board czasopisma Journal of Environmental Accounting and Management.
  Uczestniczył w pracach: Komitetu Ekologii PAN i Narodowego Komitetu ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Biologicznych IUBS; International Society of Ecological Economics; International Society of Human Ecology, w Radzie Ogólnouczelnianego Ośrodka Obliczeniowego UMK.
 • Działalność organizacyjna:
  pełnione funkcje:
  – w latach 1971-2002 opiekun Stacji Badawczych UMK w Olku (rezerwat Las Piwnicki) oraz w Lasce i Popówce (Bory Tucholskie),
  – 1998-2013 – Kierownik Pracowni Modelowania Procesów Ekologicznych, Wydział BiNoZ UMK,
  – 2008-2012 – Dyrektor Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu.
  – 2009-2010 p.o. Kierownika Zakładu Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii;
  – od 2012 r. ? członek Senatu UMK,
  inne formy działalności:
  – w latach 1985-1995 opiekun roku i organizator zajęć terenowych na studiach stacjonarnych;
  – w latach 1996-2000 uczestniczył w pracach Komisji ds. Programu Dydaktycznego, specjalność Ochrona i kształtowanie krajobrazu w Inst. Ekologii i Ochrony Środowiska UMK;
  – współorganizator 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Toruniu i Bydgoszczy;
  – w latach 2000-2007 organizował dwie konferencje ogólnopolskie Toruńskie Seminarium Ekologiczne i był współorganizatorem czterech dalszych konferencji TSE,
  – od 2010 r. Koordynator zamawianego kierunku studiów [realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków UE];
  – Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji naukowej na UMK w Toruniu w dn. 11-14 maja 2011 r. w ramach COST Action FA0901 (60 uczestników z  17 państw);
  – Redaktor Naczelny czasopisma Ecological Questions wydawanego na UMK.
 • Nagrody i wyróżnienia
  Sześciokrotnie (w 1978, 1979, 1982, 1984, 1993 i 1996 roku) uzyskał nagrody J.M. Rektora UMK za działalność naukowo-badawczą. Dwukrotnie uzyskał nagrodę J.M. Rektora UMK za działalność dydaktyczną. W 2010 roku uzyskał nagrodę zespołową J.M. Rektora UMK za działalność organizacyjną. W 2005 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.
 • Hobby:
  historia, turystyka, sport, literatura angielska, numizmatyka