Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

Dane archiwalne

Tematyka badawcza

 • Stan zdrowia oraz mierniki warunków kształtujących poziom życia w populacjach pradziejowych i wczesnohistorycznych z terenu Polski (dr Alicja Drozd-Lipińska).
 • Stan biologiczny osobnika i populacji ludzkiej rekonstruowany na podstawie szczątków kostnych na tle wyposażenia pochówków i darów grobowych, jako wyznaczników kulturowych statusu społeczno-ekonomicznego w okresie średniowiecza (dr Alicja Drozd-Lipińska).
 • Uwarunkowania stanu i dynamiki biologicznej populacji ludzkich z terenu Kujaw i Pomorza Nadwiślańskiego od pradziejów po czasy współczesne (dr Alicja Drozd-Lipińska).
 • Umieralność mieszkańców wsi kujawskiej w XIX w. na tle zachodzących zmian społeczno-gospodarczych i przemian wybranych elementów klimatu (dr Alicja Drozd-Lipińska).
 • Dynamika biologiczna populacji kujawskich w świetle danych zaczerpniętych z ksiąg metrykalnych (dr Alicja Drozd-Lipińska).

Publikacje

Wybrane publikacje w recenzowanych czasopismach

2022

 1. Jarzęcka-Stąporek J., A. Drozd-Lipińska: Mass graves of plague and decapitation victims from late medieval and early modern cemetery in Gdańsk, Poland. Anthropol Anz. 79 (3): 263-276. doi: 10.1127/anthranz/2021/1462 (2022)

2021

 1. Błaszczyk D., A. Drozd-Lipińska, A. Krzyszowski, D. Poliński, A. Wrzesińska, J. Wrzesiński: Dieta elit państwa wczesnopiastowskiego w świetle badań izotopowych. Historia Slavorum Occidentis. 1 (28): 11-35 (2021)
 2. Błaszczyk D., J. Beaumont, A. Krzyszowski, D. Poliński, A. Drozd-Lipińska, A. Wrzesińska, J. Wrzesiński: Social status and diet: reconstruction of diet of individuals buried in some early medieval chamber graves from Poland by carbon and nitrogen stable isotopes analysis. J Archaeol Sci: Rep. 38: 1-12 (2021)

2020

 1. Buszko J., A. Krzysztofiak, E. Jurkiewicz: Borealne elementy w faunie motyli (Lepidoptera) Wigierskiego Parku Narodowego. Acta Ent Siles. 28 (online 022): 1-6 (2020)
 2. Płoszaj T., K. Jędrychowska-Dańska, A. Zamerska, M. Lewandowska, J. Bojarski, W. Chudziak, A. Drozd-Lipińska, A. Robaszkiewicz, H.W. Witas: Analysis of maternal lineage structure of individuals from chamber graves placed in medieval cemetery in Kałdus, Central Poland. Homo.  71 (1): 43-50 (2020)

Monografie

2020

 1. Drozd-Lipińska A.: Ludzkie szczątki kostne: opracowanie antropologiczne. / Human bone remains: anthropological study.  [w:]  Małe Czyste, gmina Stolno, województwo kujawsko-pomorskie, stanowisko 20, wielokulturowe stanowisko sepulklarne na ziemi chełmińskiej, red. E. Bokiniec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Muzeum Okręgowe, Toruń, 329-360 (2020)
 2. Drozd-Lipińska A.: Przepalone szczątki ludzkie: opracowanie antropologiczne. [w:] Między Słupią a Wierzycą, cmentarzyska kultury pomorskiej z obszaru Kaszub i Kociewia. red. P. Fudziński, Muzeum Archeologiczne, Gdańsk, 107-149 (2020)
 3. Poliński D., A. Drozd-Lipińska: Cmentarzysko nowożytne: charakterystyka grobów. / Early modern burial site: characteristics of burials. [w:] Wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko w Pniu / Early medieval and early modern burial site in Pień. red. D. Poliński, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Jagielloński Instytut Wydawniczy, Europejska Fundacja Pamięć i Dziedzictwo, Toruń, 152-167 (2020)
 4. Drozd-Lipińska A.: Cmentarzysko nowożytne: charakterystyka pochówków. / Early modern burial site: characteristics of burials. [w:] Wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko w Pniu. / Early medieval and early modern burial site in Pień. red. D. Poliński, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Jagielloński Instytut Wydawniczy, Europejska Fundacja Pamięć i Dziedzictwo, Toruń, 167-197 (2020)
 5. Poliński D., A. Drozd-Lipińska: Cmentarzysko nowożytne: wielkość i rozplanowanie. / Early modern burial site: size and arrangement. [w:] Wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko w Pniu. / Early medieval and early modern burial site in Pień. red. D. Poliński, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Jagielloński Instytut Wydawniczy, Europejska Fundacja Pamięć i Dziedzictwo, Toruń, 149-152 (2020)
 6. Drozd-Lipińska A.: Cmentarzysko wczesnośredniowieczne: charakterystyka pochówków. / Early medieval burial site: characteristics of burials. [w:] Wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko w Pniu. / Early medieval and early modern burial site in Pień. red. D. Poliński, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Jagielloński Instytut Wydawniczy, Europejska Fundacja Pamięć i Dziedzictwo, Toruń, 80-89 (2020)
 7. Błaszczyk D., A. Drozd-Lipińska, D. Poliński: Katalog grobów. / List of graves. [w:]  Wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko w Pniu. / Early medieval and early modern burial site in Pień. red. D. Poliński, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Jagielloński Instytut Wydawniczy, Europejska Fundacja Pamięć i Dziedzictwo, Toruń, 295-353 (2020)

Streszczenia konferencyjne i inne opracowania

2021

 1. Drozd-Lipińska A.: Badania ratownicze cmentarzyska kultury wielbarskiej w Orłowie/Teodorowie, gm. Wielgie. [w]: X Konferencja Sprawozdawcza “Archeologia województwa kujawsko-pomorskiego w ostatnim dwudziestoleciu: badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2019-2020”. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, s. 29-31, Biskupin (2021)
 2. Drozd-Lipińska A.: Życie w czasach zarazy: epidemia cholery w 1852 r. na wsi kujawskiej w świetle badań biodemograficzych, historycznych i klimatologicznych. [w:] Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie, Spotkanie 21,  abstrakty wystąpień, Polskie Towarzystwo Antropologiczne, s. 5, Poznań (2021)

2020

 1. Drozd-Lipińska A., K. Kajkowski, A. Kuczkowski: Kompleks wczesnośredniowiecznych cmentarzysk kurhanowych w obrębie gruntów wsi Jabłończ Wielki (pow. bytowski) jako przyczynek do studiów nad pogańską obrzędowością pogrzebową Słowian, Nasze Pomorze. 21: 97-128 (2020)
 2. Drozd-Lipińska A.: Opracowanie antropologiczne ludzkich szczątków kostnych z cmentarzyska kultury pomorskiej w Złotopolu, stan. 2b, gm. Lipno, woj. kujawsko-pomorskie. Rocznik Muzealny / Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. 18: 61-80 (2020)
 3. Sikora J., A. Drozd-Lipińska, Ł. Trzciński: Badania archeologiczne w Ostrowitem, stanowisko 2 (gmina Chojnice) w latach 2015-2016, [w:] IV i V Pomorska Sesja Sprawozdawcza za lata 2016 i 2018, red. Fudziński P. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 75-96 (2020)

2019

 1. Drozd-Lipińska A.: Dynamika biologiczna populacji kujawskich w latach 1880-1889 w świetle danych zaczerpniętych z ksiąg metrykalnych. Antropos – między naturą a kulturą: XLVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Kraków, 11-13 września 2019, 17 (2019)
 2. Drozd-Lipińska A., K. Łuczak: Badania ratownicze średniowiecznego zespołu osadniczego w miejscowości Chalno, gm. Topólka. Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2017-2018: IX konferencja sprawozdawcza, Biskupin 2019, 23-24 maja 2019, abstrakty, 64-65 (2019)
 3. Drozd-Lipińska A., K. Łuczak: Badania weryfikacyjne domniemanego grodziska średniowiecznego (stan. 1) oraz grodziska wczesnośredniowiecznego wraz z podgrodziem (stan. 7 i stan. 8) w Turowie, gm. Lubraniec. Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2017-2018: IX konferencja sprawozdawcza, Biskupin 2019, 23-24 maja 2019, abstrakty, 62-63 (2019)

Granty

Zrealizowane projekty badawcze

2017/25/B/HS3/00243 – “Umieralność mieszkańców wsi kujawskiej w latach 1815-1914 na tle zmian społeczno-gospodarczych i przemian elementów klimatu na przykładzie parafii Kowal. Próba analizy interdyscyplinarnej na podstawie źródeł historycznych i klimatologicznych/The mortality of kuyavian villagers in 1815-1914 against socio-economic transformation and change of chosen climatic elements. The case of Kowal Parish. An attempt of an interdisciplinary analysis based on historical and climate data” – grant Narodowego Centrum Nauki OPUS 13 (2018-2021); kierownik: dr Alicja Drozd-Lipińska

2017/01/X/HS3/00312 – “Dynamika biologiczna populacji kujawskich w latach 1880 – 1889 w świetle danych zaczerpniętych z ksiąg metrykalnych”; grant NCN MINIATURA 1 (2017 – 2018); kierownik: dr Alicja Drozd-Lipińska

2015/19/B/HS3/02124 – “Ku początkom chrześcijaństwa na Pomorzu Wschodnim. Średniowieczny zespół osadniczy w Ostrowitem w świetle badań interdyscyplinarnych”; Wydział Filozofii i Historii, Uniwersytet Łódzki; grant NCN OPUS 10 (2015 – 2018); kierownik: dr Jerzy Sikora, wykonawca: dr Alicja Drozd-Lipińska

Alt-Wartenburg/Barczewko – das ermländische Pompeji. Ein deutsch-polnisches archäologisches Forschungsprojekt zur Untersuchung einer untergegangenen Lokationsstadt unter Anwendung moderner Untersuchung (2015-2018); jednostka kierująca: Georg-August-Universität Göttingen Seminar für Ur- und Frühgeschichte, wykonawca: dr Alicja Drozd-Lipińska


Współpraca naukowa

dr Alicja Drozd-Lipińska

 • ARCHBOT – Pracownia Archeologiczna i Archeobotaniczna
 • Archeologiczna Pracownia Badawcza THOR
 • Archiwum Państwowe w Toruniu, O. we Włocławku
 • Centrum Archeologiczne Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • Instytut Archeologii UMK w Toruniu
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu
 • Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. S. Leszczyckiego
 • Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
 • Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
 • Muzeum w Koszalinie
 • Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura we Włocławku
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy
 • Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie

Dydaktyka

Zajęcia obligatoryjne:

 1. Antropologia morfologiczna – wykład dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 2. Antropologia morfologiczna – zajęcia laboratoryjne dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 3. Biologia człowieka – wykład dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 4. Biologia człowieka – zajęcia laboratoryjne dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 5. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania – ćwiczenia dla studentów pierwszego stopnia pedagogiki i pedagogiki specjalnej
 6. Metody eksploracji i dokumentacji terenowej w antropologii sądowej i kryminalistycznej – wykład dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 7. Metody eksploracji i dokumentacji terenowej w antropologii sądowej i kryminalistycznej – zajęcia laboratoryjne dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 8. Osteologia i metody identyfikacji osób na podstawie szczątków kostnych – wykład dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 9. Osteologia i metody identyfikacji osób na podstawie szczątków kostnych – zajęcia laboratoryjne dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 10. Podstawy tafonomii – zajęcia laboratoryjne dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej

 Zajęcia fakultatywne:

 1. Methods of exploration and documentation in forensic anthropology – wykład ogólnouniwersytecki