Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

Granty

Aktualnie realizowane projekty badawcze

Dr hab. Anna Brożyna, prof. UMK w Konkursie Mobilności dla pracowników (V edycja) uzyskała finasowanie na rozwój międzynarodowej współpracy i doświadczenia badawczego poprzez realizację stażu w laboratorium dr Laury Poliseno, PhD, Institute of Clinical Physiology, National Research Council we Pisie we Włoszech.

 

W Konkursie Mobilności dla pracowników (III edycja) pracownicy Katedry Biologii Człowieka, dr hab. Anna Brożyna, prof. UMK oraz dr Kinga Linowiecka, zostały laureatkami w . Uzyskane finasowanie zostało przeznaczone na rozwój międzynarodowej współpracy i doświadczenia badawczego poprzez realizację stażu w laboratorium dr Konrada Kleszczynskiego, Ph.D., Dr. habil., Assoc. Prof., lidera Molecular Endocrinology, Department of Dermatology, Münster University Hospital (UKM), University of Münster w Niemczech.

 

„Inicjatywa Doskonałości – Grants4NCUstudents”; laureat III edycji Konkursu: mgr Zofia Szota

 

2017/27/B/NZ7/01487 – “Wpływ doustnej suplementacji witaminą C na epigenetyczne modyfikacje DNA – możliwy mechanizm przeciwnowotworowego działania witaminy C”; grant NCN (2019 – obecnie); wykonawca: mgr inż. Justyna Szpotan

 


Zrealizowane projekty badawcze

2018/29/N/NZ3/02514 – “Wpływ selektywnych modulatorów receptora estrogenowego (SERM) na aktywną demetylację DNA w komórkach raka piersi”; grant NCN PRELUDIUM 15 (2019 – 2021); kierownik: dr Kinga Linowiecka

 

2015/19/B/NZ5/02208 – “Produkty szlaków demetylacji i deaminacji DNA jako nowe biomarkery rozwoju i predyktory efektów leczenia ostrych białaczek”; grant NCN (2016 – 2021); wykonawca: mgr inż. Justyna Szpotan

 

2014/15/B/NZ4/00751 – “Rola melanizacji komórek w regulacji biologii czerniaka: implikacje kliniczne w chorobie w 3 i 4 stopniu zaawansowania”; grant NCN OPUS 8 (2015 – 2019); kierownik: dr hab. Anna Brożyna

Najważniejsze osiągnięcia:

  • wykazanie negatywnego wpływu melanizacji czerniaków na wyniki leczenia pacjentów z użyciem radioterapii (Oncotarget 2016;7(14):17844-17853); wyniki tych analiz zostały również omówione w publikacji przeglądowej dotyczącej możliwości uwrażliwiania komórek czerniaka na radioterapię (Int J Mol Sci. 2018 Apr 1;19(4))
  • scharakteryzowanie po raz pierwszy ekspresji receptorów sierocych alfa i gamma związanych z receptorem kwasu retinowego (RORα i RORγ) w znamionach melanocytarnych, czerniakach pierwotnych skóry i przerzutach czerniaka; wykazanie dodatniej korelacji pomiędzy ich ekspresją a obecnością pozytywnych markerów prognostycznych (niski stopień zaawansowania zmiany pierwotnej, brakiem przerzutów, niską aktywnością proliferacyjną, obecnością limfocytów naciekających nowotworów-TIL); aktywna melanogeneza związana była z istotnie zredukowanym poziomem tych receptorów; wysoka ekspresja RORα i RORγ związana z istotnie dłuższym czasem całkowitego przeżycia i przeżycia wolnego od progresji choroby (Oncotarget 2016 Sep 27;7(39):63261-63282); ponieważ, jak wykazały wcześniejsze doświadczenia, niektóre hydroksylowane pochodne witaminy D3 mogą działać jako antagoniści i odwrotni agoniści na receptory RORα i RORγ, wyniki analizy ekspresji tych receptorów w zmianach melanocytarnych człowieka zostały również omówione w publikacjach przeglądowych dotyczących możliwości zastosowania witaminy D i jej pochodnych (J Steroid Biochem Mol Biol. 2018 Mar;177:159-170; Lab Invest. 2017 Jun;97(6):706-724)

Wyniki prowadzonych badań były także prezentowane na zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych.

Komunikaty w czasopismach:

1. E-cadherin expression correlates to nuclear receptors for vitamin D and pigmentation in melanomas, J Invest Dermatol 2018: 138, Suppl. 1, S24; International Investigative Dermatology, IID, 16-19.05.2018, Orlando, Floryda

2. The effect of protein-bound polysaccharides derived from Coriolus versicolor Chinese fungus on SkMel 188 melanoma cells viability. Contemporary Oncology Współczesna Onkologia 2018: 22 (Suppl. 2): 45; 10th Anniversary International Conference of Contemporary Oncology, Poznań, 21-23.03.2018

3. Expression of retinoic acid receptor-related orphan receptors (ROR) α and γ correlates with hypoxia in cutaneous melanomas. J Invest Dermatol 2016: 136, Suppl. 2, s. 241; 46th Annual ESDR Meeting, Monachium, 7-10.09.2016

Komunikaty w materiałach konferencyjnych:

1. 52. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików (PTHiC), Białystok, 13-16.09.2018: Polisacharydopeptydy izolowane z chińskiego grzyba Coriolus versicolor indukują programowaną nekrozę amelanotycznych komórek czerniaka. s. 30-31 (zgłoszone wystąpienie)

2. III Poznańskie Dni Cytometrii i Immunopatologii, 24-25.05.2018, Poznań:

  • Wpływ polisacharydopeptydów izolowanych z chińskiego grzyba Coriolus versicolor na żywotność komórek czerniaka w zależności od stopnia ich melanizacji, s. 37
  • Wpływ radioterapii na populację limfocytów T regulatorowych we krwi obwodowej u pacjentów z czerniakiem skóry, s. 13

3. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu, Bydgoszcz, 10-11.05.2018:

  • Zmiany w populacji limfocytów regulatorowych we krwi obwodowej u pacjentów z czerniakiem skóry poddanych radioterapii, s. 28-29
  • Stopień pigmentacji komórek czerniaka determinuje ich wrażliwość na działanie polisacharydopeptydów izolowanych z chińskiego grzyba Coriolus versicolor, s. 18-19

4. XLIX Sympozjum PTHiC, Międzyzdroje, 2015.IX.09: Charakterystyka limfocytów naciekających nowotwór w czerniakach skóry o różnym poziomie pigmentacji, s. 77-78

 

0217/P01/2010/70 – “Diagnostyczny i prognostyczny potencjał ekspresji cyklooksygenazy 2 (COX-2) w czerniaku skóry u człowieka”; grant zrealizowany w ramach programu “Iuventus Plus” ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2010 – 2011); Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; kierownik: dr Łukasz Kuźbicki, główny wykonawca: prof. dr hab. Barbara W. Chwirot

 

3215/P01/2006/31 – “Ekspresja mRNA COX-2 (cyklooksygenazy 2) w nowotworach skóry pochodzenia melanocytarnego jako potencjalny marker prognostyczny czerniaka skóry człowieka”; grant przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006 – 2007); Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; kierownik: prof. dr hab. Barbara W. Chwirot, główny wykonawca: dr Łukasz Kuźbicki