Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5

Katedra Biologii Człowieka

English version

Tematyka badawcza Katedry

 • Rola melanizacji w patogenezie i progresji czerniaka  (dr hab. Anna Brożyna, prof. UMK).
 • Udział endokrynnego systemu witaminy D3 w biologii nowotworów melanocytarnych skóry (dr hab. Anna Brożyna, prof. UMK).
 • Molekularne podstawy procesu nowotworzenia, molekularne markery prognostyczne w progresji nowotworów człowieka (dr hab. Anna Brożyna, prof. UMK; dr hab. Łukasz Kuźbicki, prof. UMK), w szczególności:
  • molekularne markery kancerogenezy, szczególnie markery przydatne do wykrywania czerniaka oraz markery prognostyczne i predykcyjne dla tego nowotworu,
  • epigenetyczne modyfikacje histonów w powstawaniu i progresji czerniaka u człowieka.
 • Stan zdrowia oraz mierniki warunków kształtujących poziom życia w populacjach pradziejowych i wczesnohistorycznych z terenu Polski (dr Alicja Drozd-Lipińska).
 • Stan biologiczny osobnika i populacji ludzkiej rekonstruowany na podstawie szczątków kostnych na tle wyposażenia pochówków i darów grobowych, jako wyznaczników kulturowych statusu społeczno-ekonomicznego w okresie średniowiecza (dr Alicja Drozd-Lipińska).
 • Uwarunkowania stanu i dynamiki biologicznej populacji ludzkich z terenu Kujaw i Pomorza Nadwiślańskiego od pradziejów po czasy współczesne (dr Alicja Drozd-Lipińska).
 • Umieralność mieszkańców wsi kujawskiej w XIX w. na tle zachodzących zmian społeczno-gospodarczych i przemian wybranych elementów klimatu (dr Alicja Drozd-Lipińska).
 • Dynamika biologiczna populacji kujawskich w świetle danych zaczerpniętych z ksiąg metrykalnych (dr Alicja Drozd-Lipińska).
 • Badanie procesów aktywnej demetylacji DNA (analiza poziomu ekspresji genów oraz białek związanych z aktywną demetylacją DNA: TET1, TET2, TET3, TDG, AID/APOBEC, IDH1, IDH2, HIF1-α, HIF2-α, jak również analiza poziomów produktów tego procesu: 5-metylocytozyny i jej pochodnych) w raku piersi, raku jelita grubego, raku prostaty, białaczkach (dr Kinga Linowiecka).