Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju]

dr hab. Marta Lenartowska (prof. nadzw.)

Kierownik Pracowni

Członek:

 • Kolegium Elektorów UMK w Toruniu w kadencji 2016-2020
 • Senatu UMK w Toruniu w kadencji 2017-2020
 • Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu

tel. (56) 611-49-97
e-mail: mlenart@umk.pl
Researchgate
Google Scholar     konsultacje – środa 11.00-13.00


Nauka na poziomie – dr hab. Marta Lenartowska, klip promocyjny


Zainteresowania badawcze

 • fundamentalne procesy i mechanizmy komórkowe oraz kluczowe elementy molekularne  w biologii rozwoju organizmów eukariotycznych, gwarantujące efektywny przebieg gametogenezy, fuzję gamet i wczesny rozwój zarodka
 • udział cytoszkieletu aktynowego i białek wiążących aktynę, ze szczególnym uwzględnieniem miozyny VI, w procesie wytwarzania funkcjonalnych plemników u bezkręgowców i ssaków
 • udział jonów wapniowych i białek wiążących wapń w wieloetapowym procesie rozmnażania generatywnego roślin okrytonasiennych

Granty finansowane ze środków zewnętrznych

 • Projekty badawcze
  • 2011-2015    grant MNiSW nr N N303 816240 pt. ?Rola miozyny VI w procesie spermatogenezy u Drosophila melanogaster? ? kierownik projektu
  • 2008-2011    grant MNiSW nr N N303 290434 pt. ?Dynamika transkrypcji i dystrybucja elementów systemu splicingowego podczas płciowego rozmnażania roślin kwiatowych? ? wykonawca projektu
  • 2007    dofinansowanie badań ze środków publicznych (Województwo Kujawsko-Pomorskie) w ramach programu ?Wspieranie nauki?, projekt pt. ?Określenie organizacji cytoszkieletu aktynowego w dojrzewających plemnikach bezpłodnego mutanta Drosophila melanogaster (Arp3/Arp3)? ? kierownik i wykonawca projektu
  • 2007    dofinansowanie na realizację proinnowacyjnych badań ze środków publicznych (Województwo Kujawsko-Pomorskie) w ramach programu ?Konkurs dla świata nauki?, projekt pt. ?Badania nad rolą cytoszkieletu aktynowego w procesie wytwarzania funkcjonalnych gamet męskich ? plemników? ? kierownik i wykonawca projektu
  • 2007-2010    grant MNiSW nr N303 023 32/1034 pt. ?Rola Ca2+ i cytoszkieletu aktynowego w ukierunkowanym wzroście łagiewki pyłkowej? ? kierownik projektu
  • 2005-2008    subkontrakt do grantu NIH nr 5 R01 GM060494-5808, Subaward No WU-HT-06-02, projekt pt. ?Myosin VI function in intracellular transport/location? ? wykonawca projektu
  • 2002-2003    grant KBN nr 3 P04C 051 23 pt. ?Rola apoplastu w interakcjach komórkowych u roślin okrytonasiennych? ? kierownik projektu
 • Projekty dydaktyczne finansowane ze środków Unii Europejskiej
  • 2011-2015    Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.2  Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, projekt pt. ?Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Biotechnologia ? nowa perspektywa? ? współautor wniosku konkursowego i asystent ds. organizacyjnych koordynatora projektu
  • 2009-2012    Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.2  Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, projekt pt. ?Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku biotechnologia? ? współautor wniosku konkursowego i wykonawca projektu
  • 2009-2012    Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, projekt pt. ?Uzupełnienie oferty dydaktycznej o interdyscyplinarny kurs – Nowoczesne techniki badawcze stosowane w biologii, biotechnologii i diagnostyce” ? współautor wniosku konkursowego i wykonawca projektu
 • Granty aparaturowe
  • 2004    grant KBN na inwestycję aparaturową ? zakup mikroskopu fluorescencyjnego z kontrastem interferencyjnym Nomarskiego dla Pracowni Biologii Rozwoju ? kierownik grantu

Staże naukowe

 • 2008    staż badawczy w Laboratorium prof. Kathryn G. Miller, Faculty of Biology, Developmental Biology and Molecular Biology Program, Washington University in St. Louis, MO, USA
 • 2003-2005    staż podoktorski w Laboratorium prof. Kathryn G. Miller, Faculty of Biology, Developmental Biology and Molecular Biology Program, Washington University in St. Louis, MO, USA
 • 1997    staż doktorski w Laboratorium prof. Marii I. Rodriguez-Garcia, Department of Biochemistry, Cell and Molecular Biology of Plants, Estación Experimental del Zaidín (CSIC), Grenada, Hiszpania

Zajęcia dydaktyczne

 • Biologia rozwoju ? wykład (Biotechnologia, studia I stopnia)
 • Embriologia zwierząt ? wykład (Biologia, studia I stopnia)
 • Embriologia i histologia roślin ? laboratorium (Biologia, studia I stopnia)
 • Energetyka organizmu ? wykład i zajęcia laboratoryjne (Sport i wellness, studia I stopnia)
 • Główne trendy rozwojowe nauk biologicznych ? konwersatorium (studia doktoranckie)
 • Molekularne podstawy biologii rozwoju ? wykład monograficzny
 • Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o rozmnażaniu człowieka ale boicie się zapytać ? wykład ogólnouniwersytecki
 • Pracownia dyplomowa i specjalizacyjna
 • Seminarium dyplomowe i doktoranckie

Członkostwo w gremiach i towarzystwach naukowych

 • Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN (od 2017)
 • Komitet Cytobiologii PAN w kadencji 2011-2014
 • Polskie Towarzystwo Biochemiczne