Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Współpraca naukowa

Aktualna:

 1. Dr. Ernesto Pérez Benito, Centro Hispanoluso de Investigaciones Agrarias (CIALE), Universidad de Salamanca, Departamento de Microbiologia y Genetica, Salamanca, Spain
 2. Dr. Claudia Blindauer, Department of Chemistry, University of Warwick, Coventry, United Kingdom
 3. Dr Henryk Paweł Dąbrowski, Pracownia Dendrochronologii, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin
 4. Dr inż. Monika Rewers, dr inż. Iwona Jędrzejczyk, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Zakład Biologii Molekularnej i Cytometrii, Bydgoszcz
 5. Dr Aneta Raszkowska-Kaczor, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń
 6. Prof. dr hab. Anna Majewska-Sawka, VitroGen Sp.j., Bydgoszcz
 7. Dr hab. n. med. Anna Skoczyńska, prof. NIL, Narodowy Instytut Leków, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Warszawa
 8. Dr hab. inż. Edyta Skrzypek, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauki, Zakład Biotechnologii, Kraków
 9. Dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, prof. nadzw. UTP, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Katedra Agrotechnologii, Bydgoszcz

Zakończona:

Inst. Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) w Bydgoszczy w grantach:

 • KBN 6 6308 92 03 Badanie ekspresji genów rybosomalnych (5S, 18S, 25S) w rozwoju generatywnym roślin
 • KBN 5 S301 018 07 Wykorzystanie asymetrycznej fuzji protoplastów w celu uzyskania materiałów wyjściowych do mieszańcowych odmian buraka cukrowego
 • KBN 5 P06A 008 10 Molekularna ocena pochodzenia CMS w materiałach mieszańcowych buraka nadmorkiego (Beta maritima) i buraka cukrowego (Beta vulgaris)
 • KBN 5 P06A 014 15 Molekularna charakterystyka linii męskosterylnych zapylaczy buraka cukrowego (Beta vulgaris)

Z-d Fizjologii i Morfogenezy Roślin UMK w grancie KBN 6 P04C 050 09 Mechanizm  fotoperiodycznej indukcji kwitnienia

Z-d Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody UMK w grancie KBN 3 P04F 037 25 Strategie reprodukcji antarktycznych roślin naczyniowych – weryfikacja modeli historii życiowych i ich podłoże genetyczne

Inst. Fizjol. Roślin PAN Kraków w grancie KBN 3 P06A 009 25 Rola stresu oksydacyjnego w różnicowaniu komórek i regeneracji roślin w warunkach in vitro

Z-d Biochemii UMK w grancie KBN N N303 799240 Regulacja homeostazy auksynowej w tkankach grochu (Pisum sativum L.) na drodze enzymatycznej syntezy koniugatów amidowych IAA.

Katedra i Z-d Genoterapii CM UMK w grancie pomostowym UMK Zastosowanie komórek dendrytycznych transfekowanych genami aktywującymi wzorzec sekrecyjny Th1 w próbach przedklinicznych immunoterapii niedrobno-komórkowego raka płuc

Z-d Taksonomii i Geografii Roślin UMK i Z-d Genetyki Uniw. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Ocena poziomu zróżnicowania genetycznego brzozy karłowatej metodą RAPD w populacjach szwedzkich i polskich

Z-d Biochemii UMK Poziom ekspresji ludzkiego genu CD-39 w śródbłonku naczyń krwionośnych bez zmian i ze zmianami miażdżycowymi

Inst J.Monod w Paryżu Mejotyczne dwuniciowych pęknięć DNA w obrębie sztucznych chromosomów drożdżowych niosących fragmenty ludzkiego genomu i struktury chromatyny wysp CpG

Z-d Higieny i Epidemiologii CM UMK Badania populacyjne dzieci i młodzieży w kierunku identyfikacji zagrożeń chorobami metabolicznymi

Z-d Mikrobiologii UMK Ryzosferowe bakterie wspomagające wzrost rzepaku, w warunkach stresu wywołanego obecnością metali ciężkich

Z-d Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków (ZEiMK NIL) Organizacja funkcjonalna białek wiążących penicylinę u Neisseria meningitidis oraz Charakterystyka inwazyjnych izolatów Listeria monocytogenes w Polsce