Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Nowi profesorowie

Zdjęcie ilustracyjne
Od lewej: prof. Krzysztof Białowicz, prof. Paweł Burduk, prof. Jarosław Kobak, prof. Małgorzata Krajnik fot. Andrzej Romański x2, cm.umk.pl x 2

Czworo naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało nominacje profesorskie.

Do grona nowych profesorów dołączyli: prof. dr hab. Paweł Burduk, prof. dr hab. Małgorzata Krajnik - oboje z Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK, prof. dr hab. Krzysztof Białowicz z Wydziału Sztuk Pięknych i prof. dr hab. Jarosław Kobak z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych.

Prof. dr hab. Paweł Burduk studia wyższe odbył w latach 1988-1994 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, ukończył je z wyróżnieniem, otrzymując Nagrodę Rektora za bardzo dobre wyniki w nauce i uzyskując tytuł lekarza. Od 1995 do 2018 roku pracował w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej PSK, a następnie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Od 2018 r. pełni funkcję kierownika Katedry Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2001 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ocena aktywności enzymów antyoksydacyjnych, lizosomalnych i poziomu produktów peroksydacji lipidów a standardowe wykładniki stanu zapalnego w przebiegu przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych przed i po operacji”, a stopień doktora habilitowanego - w roku 2011 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Zakażenie Helicobacter pylori w patogenezie raka płaskonabłonkowego krtani i jego znaczenie prognostyczne”. Główne zainteresowania naukowe prof. Burduka dotyczyły procesów nowotworzenia w narządach głowy i szyi ze szczególnym uwzględnieniem zmian w podścielisku, chirurgii endoskopowej nosa i zatok przynosowych oraz podstawy czaszki z uwzględnieniem optymalizacji postępowania śród- i pooperacyjnego, roli wolnych rodników tlenowych, enzymów prooksydacyjno-antyoksydacyjnych i lizosomalnych w przebiegu chorób zapalnych i nowotworowych w otorynolaryngologii.  Nowe kierunki badań naukowych obejmują wykorzystanie technik badania rezonansu czynnościowego w lokalizacji pola mowy u chorych po laryngektomii, metod spektroskopii fluorescencyjnej w diagnostyce chorób laryngologicznych, remodelingu tkankowego w procesie przewlekłego zapalenia zatok, chirurgii rekonstrukcyjnej w onkologii głowy i szyi oraz endoskopowej chirurgii oczodołu. W ramach współpracy międzynarodowej odbył staże naukowe w The Princess Grace Hospital w Londynie i w Klinice Otolaryngologii University of Amsterdam. Prof. Burduk jest autorem i współautorem ponad 90 publikacji w recenzowanych polskich i zagranicznych czasopismach, pełni rolę recenzenta w czasopismach naukowych oraz jest członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Jest skarbnikiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi (PTORL), przewodniczącym Sekcji Onkologicznej PTORL oraz przewodniczącym Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTORL.

 

Prof. dr hab. Małgorzata Krajnik studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1982-1988, gdzie uzyskała dyplom lekarza. Od 1989 roku pracuje w Akademii Medycznej w Bydgoszczy, późniejszym Collegium Medicum UMK. Od 1 października 2007 jest kierownikiem Katedry Opieki Paliatywnej. W 2000 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy na podstawie pracy pt. „Działanie przeciwświądowe paroksetyny. Badania kliniczne i doświadczalne”. Stopień doktora habilitowanego otrzymała w  2011 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. ”Receptory opioidowe w układzie oddechowym jako potencjalne miejsce działania opioidów w leczeniu kaszlu i duszności u chorych na zaawansowanego raka płuca”. W swojej działalności naukowej prof. Krajnik zajmowała się między innymi: postępowaniem w przewlekłej duszności u chorych na zaawansowane choroby płuc, mechanizmami działania opioidów w duszności i kaszlu, stosowaniem morfiny w nebulizacji, oceną potrzeb i problematyką opieki paliatywnej dla chorych na zaawansowane POChP, mechanizmami powstawania świądu, leczeniem świądu w zaawansowanych chorobach ogólnoustrojowych, opieką paliatywną dla chorych na niewydolność serca, miejscowym podawaniem morfiny w bolesnych owrzodzeniach skóry i błon śluzowych, opracowaniem obiektywnych metod oceny kaszlu w zaawansowanej chorobie nowotworowej i POChP, barierami we właściwym stosowaniu opioidów, znaczeniem metod fizjoterapeutycznych w medycynie bólu i opiece paliatywnej, problemami etycznymi końca życia, duchowością w medycynie. Spośród ostatnich aktywności badawczych warto wskazać międzynarodowy projekt „Better treatment for breathlessness in palliative and end of life care”  (Better B) w ramach Horizon2020, w którym prof. Krajnik pełni rolę lidera Work Package 1 oraz współbadacza w ramach innych pakietów pracy tego projektu, zwłaszcza badania klinicznego mającego na celu ocenę skuteczności mirtazapiny w łagodzeniu opornej na leczenie duszności u chorych na zaawansowane POChP oraz śródmiąższowe choroby płuc.

Prof. dr hab. Jarosław Kobak jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK. W 1997 roku uzyskał tytuł magistra biologii, w 2001 roku obronił pracę doktorską pt. Mechanizmy kontrolujące osiadanie larw racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha) na naturalnych i sztucznych podłożach, a w 2010 habilitował się na podstawie rozprawy pt. Czynniki wpływające na behawior osiadłych osobników racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha). Jego zainteresowania naukowe są związane głównie z eksperymentalnymi badaniami nad inwazjami biologicznymi oraz ekologią behawioralną zwierząt wodnych. W czasie swojej kariery naukowej prof. Jarosław Kobak został autorem lub współautorem ponad 70 artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych, kierował 3 grantami badawczymi finansowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowe Centrum Nauki oraz był wykonawcą w 10 kolejnych projektach finansowanych przez NCN lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Współpracował z licznymi zespołami badawczymi w kraju (m. in. Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) i za granicą (m. in. Balaton Limnological Institute w Tihany, Węgry, Palacký University w Ołomuńcu, Czechy, University of Debrecen, Węgry, National Institute of Biology w Ljubljanie, Słowenia). Na UMK pełni funkcje kierownika Studiów Doktoranckich w Zakresie Biologii na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz członka Rady Naukowej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Academia Copernicana. Działa również aktywnie w stowarzyszeniach naukowych – jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Malakologów Polskich oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Działalność naukowa prof. Jarosława Kobaka była sześciokrotnie nagradzana przez JM Rektora UMK.

Prof. dr hab. Krzysztof Białowicz
w 1991 roku ukończył Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunku grafika. Od 1997 roku pracuje w Zakładzie Plastyki Intermedialnej – obecnie Katedrze Intermediów jako kierownik tej jednostki. Zajmuje się szeroko rozumianą grafiką projektową, multimediami, scenografią i organizacją różnorodnych przedsięwzięć artystycznych dotyczących sztuki współczesnej i projektowania graficznego. Brał udział w ponad stu wystawach organizowanych w kraju i zagranicą. Jego prace znajdują się w zbiorach instytucjonalnych i wielu prywatnych kolekcjach. Od 2007 roku jest kuratorem designu i nowych mediów w toruńskim CSW, gdzie stworzył koncepcję dwóch odbywających się cyklicznie festiwali: Pole Widzenia – festiwal animacji i nowych mediów, Plaster – międzynarodowy festiwal grafiki projektowej. W jego dorobku jest też organizacja licznych międzynarodowych konferencji dotyczących dizajnu graficznego. W ostatnim czasie był kuratorem wystaw promujących sztukę polską za granicą m.in. na Ukrainie, Słowacji, Białorusi i w Niemczech. Od 2005 roku współpracuje z Teatrem Baj Pomorski, gdzie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego tworzył odbywające się w latach 2006-2017 pokazy związane z propagowaniem sztuki animacji pod nazwą Akcja Animacja.

pozostałe wiadomości