Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Dokumenty do pobrania

Statut Wydziału

 1. Statut UMK

Dla pracowników

 1. Regulamin działalności opiekuna roku studentów Wydziału NBiW
 2. Zarządzenie Rektora nr 110 w sprawie opisu przedmiotu w uniwersyteckim katalogu przedmiotów zamieszczonym w systemie USOS
 3. Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu
 4. Zarządzenie nr 204 Rektora UMK w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych
 5. Zarządzenie Dziekana Wydziału NBiW wprowadzające procedurę kontroli weryfikacji stopnia osiągnięcia założonych efektów kształcenia
 6. Zarządzenie Dziekana Wydziału NBiW wprowadzające procedurę określania i uchwalania efektów uczenia się dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia
 7. Zarządzenie Dziekana Wydziału NBiW wprowadzające procedurę określania i uchwalania programu kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia
 8. Zarządzenie Dziekana Wydziału NBiW wprowadzające procedurę określania i uchwalania efektów uczenia się i programu studiów trzeciego stopnia
 9. Zarządzenie Dziekana Wydziału NBiW wprowadzające procedurę monitorowania i dokonywania okresowych przeglądów programów kształcenia
 10. Zarządzenie Dziekana Wydziału NBiW wprowadzające procedurę gromadzenia i przechowywania informacji zbieranych w ramach WSOJK
 11. Zarządzenia Dziekana Wydziału NBiW określające zakres działania Zespołu Programowego ds. Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi

Dla studentów

 1. Regulamin studiów
 2. Regulamin praktyk zawodowych objętych programem kształcenia
 3. Zarządzenie Rektora nr 45: postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego
 4. Uchwała Nr 128 Senatu UMK w sprawie sposobu potwierdzania efektów uczenia się
 5. Zarządzenie Nr 139 Rektora UMK w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się

Dla doktorantów

 1. Uchwała nr 124 Senatu UMK
 2. Regulamin studiów doktoranckich