Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Zwierzętarnia

Kierownik zwierzętarni mgr inż. Tomasz Kuziemkowski
e-mail: tomasz.kuziemkowski@umk.pl, tel: 56 611 26 98

Numery identyfikacyjne jednostki:

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK

ul. Lwowska 1

87-100 Toruń, podlega:

LKE ds. Doświadczeń na Zwierzętach przy Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy

ul. Mazowiecka 28,

85-084 Bydgoszcz

Strona

– wnioski można składać na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy    u sekretarza Komisji (pokój 311) lub w sekretariacie Wydziału (pokój 112), do 15 każdego miesiąca (3 oryginalne egzemplarze drukowane dwustronnie).

Osoby ubiegające się o zgodę LKE ds. doświadczeń na zwierzętach powinny odbyć szkolenie w zakresie:

– szkolenia dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzanie

– szkolenie dla osób wykonujących procedury

– szkolenie dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach

– szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur

– szkolenie dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku

Ponadto posiadać ważne wyznaczenia wydane przez kierownika jednostki:

– osoby wykonującej procedury w doświadczeniach na zwierzętach

– osoby uśmiercającej zwierzęta do doświadczeń

– osoby odpowiedzialnej za planowanie procedur na zwierzętach

W/w wnioski można pobrać na stronie

Treść znowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych z dnia 17 grudnia 2021

Zespół ds. dobrostanu skład oraz zadania;

– dr hab. Tomasz Kakareko prof. UMK
– dr Hanna Kletkiewicz
– mgr inż. Tomasz Kuziemkowski
– dr hab. Małgorzata Jefimow prof. UMK
– dr hab. Michał S. Wojciechowski prof. UMK – przewodniczący

Zadania zespołu ds. dobrostanu

Wydziałowy Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt zapewnia w ośrodku realizację zadań w zakresie dobrostanu zwierząt polegających na:

1) udzielaniu porad:

2) opracowywaniu i dokonywaniu przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku;

3) monitorowaniu przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek;

4) monitorowaniu dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku;

5) zgłaszaniu podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1, przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku i określaniu czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu;

6) kontroli przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocenie zgodności przeprowadzanych doświadczeń z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonaleń;

7) opiniowanie lub zatwierdzanie wniosków o wyrażenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia przed ich złożeniem do LKE do spraw doświadczeń na zwierzętach.