Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Komunikat Dziekana Wydziału w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Pexels Pawel L

Szanowni Pracownicy, Doktoranci i Studenci
Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu

  1. Organizacja semestru zimowego 2020/2021

W semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne będą, co do zasady odbywały się w formie kształcenia na odległość. Uzyskanie efektów uczenia się wymaga jednak w przypadku określonych przedmiotów/kursów realizację zajęć w formie komplementarnej/hybrydowej, tzn. zarówno poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Wprowadzenie hybrydowego modelu kształcenia jest wynikiem utrzymującego się zagrożenia epidemicznego i obowiązującego reżimu sanitarnego. Wszyscy musimy zachować się odpowiedzialnie i respektować zarządzenia władz rektorskich i administracyjnych Uniwersytetu. Szczegóły: https://www.umk.pl/wiadomosci/?tag=koronawirus

 

W trosce o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa zdalnie realizowane będą wszystkie wykłady, seminaria, lektoraty na studiach I i II stopnia oraz te zajęcia, których realizacja nie będzie wymagała bezpośredniego spotkania wykładowców i studentów oraz dostępu do specjalistycznych laboratoriów. Wykaz zajęć realizowanych w formie tradycyjnej i komplementarnej zamieszczony został na stronie internetowej Wydziału, uwzględniony w planach zajęć na semestr zimowy 2020/21 lub przesłany drogą elektroniczną do studentów poszczególnych kierunków i lat studiów.

 

Wyznaczenie zajęć do prowadzenia w trybie innym niż kształcenie zdalne oznacza wyrażenie zgody na pobyt studenta w budynku Wydziału.

 

Regulamin realizowanych zajęć dydaktycznych w sposób tradycyjny/stacjonarny powinien być uzupełniony o niezbędne kwestie związane z zachowaniem bezpieczeństwa osobistego zawartym w Załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 188 Rektora UMK z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Prosimy prowadzących zajęcia dydaktyczne do zebrania stosownego oświadczenia odnośnie WYWIADU EPIDEMICZNEGO (załącznik nr 1).

Oświadczenie należy pobierać przed rozpoczęciem każdych zajęć i przechowywać w dokumentacji dydaktycznej Katedry. Studenci z objawami alergii (kaszl i/lub katar) powinni poinformować o tym fakcie prowadzącego zajęcia.

 

Wszystkie zajęcia, niezależnie od ich formy, powinny odbywać się zgodnie z ustalonym przez Dziekana harmonogramem zajęć i w terminach wyznaczonych dla każdej grupy dydaktycznej. O wszelkich zmianach, wynikających z przyczyn obiektywnych, należy poinformować Kierownika Katedry, w którym realizowane są zajęcia, a ten informuje Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia.

 

Prowadzenie kształcenia zdalnego odbywa się z wykorzystaniem technologii informatycznych rekomendowanych przez UCI, tj. platformy e-learningowej Moodle, systemu wideokonferencji BigBlueButton oraz aplikacji MS TEAMS. Wsparcie techniczne zapewnia UCI. Szkolenia i instrukcje z wykorzystania narzędzi do kształcenia zdalnego znajdują się pod linkiem: https://moodle.umk.pl/course/index.php?categoryid=9

 

Decyzję o prowadzeniu zajęć w formie tradycyjnej podejmuje Dziekan na wniosek koordynatora przedmiotu/modułu. Przesłanką do tradycyjnej formy zajęć jest ich specyfika i konieczność skorzystania z infrastruktury Wydziału. Zajęcia w formie tradycyjnej muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

 

Pracownie dyplomowe i magisterskie mogą odbywać się w sposób tradycyjny. Decyzje o formie zajęć podejmuje opiekun. Powinno to ułatwić studentom przygotowanie prac i terminowe przystąpienie do egzaminów dyplomowych/magisterskich.

 

Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone będą w formie tradycyjnej lub zdalnej, przy czym decyzję podejmuje student na etapie zapisów do grupy.

 

Dla studentów I roku (studia I stopnia) przeprowadzone zostało bezpośrednie spotkanie z dziekanami, opiekunami, samorządem studenckim oraz szkolenia, w ramach, których przedstawione zostały informacje dotyczące zasad studiowania, praw i obowiązków studentów, spraw organizacyjnych, w tym zasad bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemicznym i kształcenia na odległość oraz możliwości rozwoju i spędzania czasu, jakie oferuje studentom UMK i Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. Umożliwi to poznanie środowiska oraz integrację ze społecznością akademicką. 

W przypadku udziału studentów w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, indywidualną zgodę na pobyt studenta w budynku wyraża Dziekan na wniosek kierownika projektu.

Na naszym Wydziale studiują także studenci z zagranicy. Zostali oni poinstruowani odnośnie zagrożenia epidemicznego, jak i przyjętych na Wydziale procedur i zasad postępowania. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów Uniwersytetu oraz przyjazdy krajowych i zagranicznych gości Uniwersytetu odbywają się za zgodą odpowiednio dziekana, dyrektora szkoły doktorskiej lub kierownika jednostki organizacyjnej i przy zachowaniu wymogów sanitarnych. Wyjazdy pracowników powinny być planowane z uwzględnieniem ryzyka kwarantanny bądź braku możliwości powrotu do kraju na czas zajęć dydaktycznych prowadzonych w danej Katedrze. Goście z zagranicy powinni zostać poinformowani o zasadach panujących na Wydziale przez osobę zapraszającą. O przyjeździe gościa należy poinformować Prodziekana ds. mobilności i umiędzynarodowienia.

 

Dziekanat na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK funkcjonuje według następujących zasad : (1) Obsługa studentów i prowadzących zajęcia jest prowadzona przede wszystkim drogą emailową i telefoniczną; (2) Dokumenty i korespondencję w formie papierowej należy składać do skrzynki podawczej „Dziekanat-Sprawy Studentów”; (3) W przypadkach koniecznych dopuszcza się bezpośredni kontakt z pracownikami Dziekanatu, z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

 

Konsultacje dla studentów odbywają się w formie zdalnej (z wykorzystaniem narzędzi informatycznych lub telefonicznie), a w wyjątkowych sytuacjach w formie kontaktowej po uprzednim umówieniu.

 

Konsultacje Prodziekana ds. studentów i kształcenia będą odbywać się jw.

 

 

  1. Realizacja zajęć

Zajęcia w formie zdalnej mogą być realizowane, jako zajęcia on-line (synchroniczne) lub w uzasadnionych przypadkach offline (asynchroniczne).

 

Prowadzenie e – zajęć zakłada komunikację pomiędzy prowadzącym i uczestnikiem z zastosowaniem różnych form elektronicznych.

 

W przypadku zajęć zdalnych realizowanych, jako zajęcia offline zapewnienia się studentowi możliwość skorzystania z konsultacji z prowadzącym.

 

Przyjęty tryb i zakres kształcenia zdalnego musi być taki sam dla wszystkich grup studenckich dla danego przedmiotu.

Podczas e – zajęć nauczyciel może dokonywać bieżącej weryfikacji efektów uczenia się.

Materiały edukacyjne udostępnia się podczas e – zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych – dlatego kopiowanie, przetwarzanie, przedruk, tłumaczenie na inne języki przez osoby nieuprawnione jest zabronione.

 

Zasoby udostępniane studentom na platformie można wykorzystywać wyłącznie na użytek własny w celach edukacyjnych.

 

Obecność studentów na zajęciach e – learningowych określa Regulamin Studiów UMK.

 

Każdy student jest zobowiązany na platformie e – learningowej przy swoim profilu dokonać edycji statusu opisowego poprzez wprowadzenie imienia i nazwiska.

 

Student jest zobowiązany do posiadania kamerki, którą włącza podczas zajęć e – learningowych na prośbę prowadzącego.

 

Dźwiękiem podczas zajęć e – learningowych zarządza nauczyciel akademicki.

Egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, odbywają się w sposób tradycyjny. Jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzący zajęcia może z własnej inicjatywy lub na złożony do niego wniosek studenta podjąć decyzję o weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w formie ustnej z wykorzystaniem technologii informatycznych.

 

Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do bieżącego przekazywania studentom informacji organizacyjnych oraz do zapewnienia informacji zwrotnej dotyczącej ich postępów w nauce za pośrednictwem korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem systemu USOS.

W przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemicznego, kwarantanny pracownika lub grup studenckich Dziekan może podjąć decyzję o przejściu na wyłącznie zdalną formę kształcenia dla wybranego kursu, grupy kursów lub wszystkich kursów prowadzonych na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK.

 

  • Ewaluacja zajęć e – learningowych

 

Prowadzący e – zajęcia jest zobowiązany na każdych zajęciach do pobrania z platformy listy obecności i zachowania jej w dokumentacji dydaktycznej w postaci papierowej lub elektronicznej.

 

Raportowanie przebiegu prowadzonych e-zajęć odbywa się raz na semestr zgodnie z formularzem określonym przez Wydziałową Radę ds. Jakości Kształcenia (załącznik nr 2). Za proces raportowania odpowiada Koordynator danego przedmiotu. Raport ten pozostaje w dokumentacji wydziału.

 

Jakość prowadzonych e – zajęć jest weryfikowana przez Wydziałową Radę ds. Jakości Kształcenia lub uprawnione osoby. W tym celu prowadzący zajęcia zostanie poproszony o dołączenie uprawnionej osoby do grupy zajęciowej.

 

Uwagi w zakresie organizacji i realizacji zajęć e – learningowych pracownicy zgłaszają do Wydziałowej Rady ds.Jakości Kształcenia, a studenci do Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia.

 

Uwagi dotyczące platform, w tym problemy związane z ich obsługą, należy zgłaszać zgodnie z Zarządzeniem nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

 

  1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Na terenie Wydziału mogą przebywać wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (gorączka, kaszel lub inne objawy przeziębienia), niepozostające na kwarantannie czy izolacji oraz nieprzebywające z osobą odbywającą kwarantannę.

Zarówno studenci jak i prowadzący zajęcia mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na korytarzach, sali wykładowych i w trakcie zajęć kontaktowych.       

Przed wejściem do sali studenci i prowadzący mają obowiązek zdezynfekowania rąk.
Dezynfekowanie i wietrzenie sal pomiędzy zajęciami jest obowiązkowe (ZAG-ol).

Uczestnicy zajęć prowadzonych stacjonarnie muszą posiadać własne przybory (długopisy, kalkulatory itp.) – obowiązuje stanowczy zakaz użyczania pomiędzy Studentami jakichkolwiek przedmiotów.

Do budynku Wydziału student wchodzi bezpośrednio przed zajęciami. Obowiązuje zakaz gromadzenia się w holu i na korytarzach budynku. W przypadku konieczności oczekiwania na zajęcia należy przestrzegać zasadę dystansu społecznego i zachować minimalną odległość 1,5 m pomiędzy osobami.

W przypadku wystąpienia u osoby przebywającej na terenie Wydziału niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy go niezwłocznie odizolować od innych osób. Osoba taka powinna udać się transportem indywidualnym do miejsca zamieszkania, a gdy jest to niemożliwe, powinna oczekiwać na transport w izolatorium (pokój 159 budynek A). O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie Sanepid oraz Dziekana Wydziału.

 

 

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

Prof. dr hab. Werner Ulrich

pozostałe wiadomości