Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Rekrutacja NCN

Zdjęcie ilustracyjne

Doktorant w projekcie – toksykologia/ chemia analityczna

Wymagania:

- wykształcenie wyższe w zakresie biologii, chemii, farmacji lub pokrewne

- znajomość technik analitycznych, w tym chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas

- doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych

- biegła znajomość języka angielskiego (co najmniej B2)

- zdolność krytycznego myślenia

 

Opis zadań:

Doktorant będzie uczestniczył w realizacji projektu Sonata Bis 2020/38/E/NZ7/00260 pt. „Mechanizm toksyczności salinomycyny – przyczyny różnic we wrażliwości gatunkowej kurcząt i indyków”. Doktorant będzie uczestniczył w doświadczeniach na zwierzętach, w tym w pobieraniu próbek. Będzie realizował badania w zakresie oznaczania salinomycyny i jej metabolitów w próbkach pobranych od zwierząt, wykonywał analizy biochemiczne oraz analizował i interpretował wyniki badań w kontekście toksykologicznym.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ

Termin składania ofert: 25 marca 2022, 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

- Doktorant będzie odbywał kształcenie w szkole doktorskiej nauk ścisłych i przyrodniczych UMK Academia Scientiarum Thoruniensis; zakwalifikowany kandydat będzie zobowiązany do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do AST i przejścia procesu rekrutacyjnego

- Czas realizacji stypendium: 48 miesięcy

- Wysokość stypendium: 2371,70 zł/ miesiąc przez pierwsze 24 miesięcy i 3653,70 zł/ miesiąc po ocenie śródokresowej
- Planowany termin rozpoczęcia: 1 maja 2022 r.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny w języku angielskim,

- CV zawierające informacje o osiągnięciach z uwzględnieniem dotychczas prowadzonych działań np. publikacji, wystąpień konferencyjnych, udziału w stażach, szkoleniach, kołach naukowych, projektach badawczych oraz otrzymanych nagrodach, stypendiach i średniej ocen uzyskanych ze studiów,
- odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 t.j. ze zmianami),

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

- ewentualne skany certyfikatów językowych oraz zaświadczeń dokumentujących udział w aktywnościach naukowych (konferencje, seminaria, staże, projekty naukowe).

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres e-mail: molejnik@umk.pl do 25 marca 2022 r. do godziny 23:59. Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowych informacji udziela dr hab. Małgorzata Olejnik (molejnik@umk.pl).

Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję konkursową powołaną przez Kierownika projektu. Komisja zastrzega sobie prawo do rozmowy kwalifikacyjnej tylko z wybranymi kandydatami. Termin rozmowy planowany jest na początek kwietnia 2022 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do wiadomości kandydata drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2021r.

pozostałe wiadomości