Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

ZARZĄDZENIE Nr 31 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w okresie od 1 marca do 30 c

WNBiW z lotu ptaka
WNBiW z lotu ptaka fot. Andrzej Romański

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 52 ust. 3 uchwały Nr 37
Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120
z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm.)


z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

Rozdział 1

Kształcenie

§ 1

 1. W zajęciach na terenie Uniwersytetu mogą uczestniczyć nauczyciele akademiccy,

studenci, doktoranci i inni uczestnicy procesu kształcenia bez objawów infekcji lub

choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji

domowej.

 1. Nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci i inni uczestnicy procesu kształcenia

zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek zarówno w przestrzeni

wspólnej budynków (biblioteki, korytarze, hole, klatki schodowe, windy, bary, toalety), jak

i w salach dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych, z wyjątkiem zajęć z wychowania

fizycznego. Nauczyciel akademicki może prowadzić zajęcia bez maseczki.

 1. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia doktorantom, studentom

i innym uczestnikom procesu kształcenia uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych.

Nieobecność na zajęciach z tego powodu traktuje się jako nieobecność

nieusprawiedliwioną.

§ 2

 1. W harmonogramie zajęć zapewnia się co najmniej 15-minutowe przerwy pomiędzy

zajęciami danej grupy.

 1. W czasie zajęć trwających 90 minut bez przerwy prowadzący ustala jedną trwającą

10 minut przerwę wliczaną do czasu zajęć.

§ 3

Zajęcia kliniczne oraz inne zajęcia odbywające się̨ na terenie szpitali są̨ prowadzone

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego ustalonych przez dyrektora

szpitala w porozumieniu z dziekanem właściwego wydziału.

Rozdział 2

Pracownicy Uniwersytetu

§ 4

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z epidemii COVID-19,

odpowiednio:

1) kanclerz lub zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum – w przypadku pracowników

administracji i obsługi,

2) dziekan lub kierownik uniwersyteckiej jednostki organizacyjnej – w przypadku

nauczycieli akademickich, pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-

technicznych, informatyków, archiwistów, analityków danych oraz bibliotekarzy

- może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej.

 1. Polecenie pracy zdalnej, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek bezpośredniego

przełożonego albo pracownika zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego.

Do wniosku dołącza się zakres obowiązków, które mają być wykonywane w ramach pracy

zdalnej i czas ich wykonywania oraz informację dotyczącą formy kontaktu

z pracownikiem.

 1. Polecenie pracy zdalnej wraz z wnioskiem, zakresem obowiązków i informacją, o których

mowa w ust. 2, przekazuje się odpowiednio do Działu Spraw Pracowniczych lub do Działu

Spraw Pracowniczych CM.

 1. W przypadku wykonywania przez pracownika pracy zdalnej, bezpośredni przełożony

pracownika jest zobowiązany do nadzorowania wykonywania ustalonego zakresu

obowiązków oraz czasu pracy.

§ 5

Zobowiązuje się pracowników do zakrywania w pomieszczeniach Uniwersytetu ust i nosa

przy pomocy maseczki. Nakaz ten nie obowiązuje, gdy w pomieszczeniu przebywa jedna

osoba, albo więcej niż jedna osoba, dla których to pomieszczenie jest stałym miejscem

wykonywania pracy i nie przebywają w nim czasowo inne osoby.

§ 6

W sytuacji wystąpienia konieczności sprawowania osobistej opieki nad dziećmi

w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 żłobka, klubu

dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, okoliczność ta może

usprawiedliwiać nieobecność w pracy pracownika w okresie wskazanym w odrębnych

przepisach. W tym przypadku pracownik zobowiązany jest przesłać skan stosownego

oświadczenia (formularze dostępne na stronie Działu Płac i Działu Płac CM) drogą mailową

na adres: dplace@umk.pl w części toruńskiej lub na adres: place@cm.umk.pl w części

bydgoskiej.

Rozdział 3

Budynki Uniwersytetu

§ 7

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych oraz kierowników właściwych

komórek administracji do:

1) wywieszenia przy wejściu do budynku informacji w języku polskim i angielskim

dotyczącej objawów zarażenia COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,

zawierającej nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,

numery telefonów do służb medycznych oraz zawierającej numer infolinii NFZ

w sprawie koronawirusa (800 190 590);

2) umieszczenia przy wejściu do budynku, płynu do dezynfekcji rąk oraz zamieszczenie

informacji w języku polskim i angielskim o obowiązku korzystania z niego przez

wszystkie osoby wchodzące do budynku;

3) wyznaczenia i przygotowania (wyposażonego w szczególności w środki ochrony

indywidualnej i płyn dezynfekujący oraz termometr bezdotykowy) pomieszczenia lub

obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia

objawów chorobowych;

4) wywieszenia w toaletach instrukcji dotyczących mycia rąk, a przy dozownikach

z płynem do dezynfekcji – instrukcji dezynfekcji rąk;

5) zapewnienia dezynfekcji toalet kilka razy w ciągu dnia oraz kontroli czystości

i zaopatrzenia w niezbędne środki (mydło, ręczniki jednorazowe);

6) zapewnienia regularnej codziennej dezynfekcji lub czyszczenia mebli (krzeseł i innych

powierzchni dotykowych) oraz sprzętu, urządzeń i materiałów wykorzystywanych

podczas przeprowadzania zajęć praktycznych;

7) zapewnienia pracownikom obsługi sprzętu, środków do dezynfekcji, środków ochrony

indywidualnej (maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych), a także

specjalnych pojemników na zużyte środki ochrony indywidualnej;

8) monitorowania codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem

bieżącego dezynfekowania powierzchni dotykowych, a w szczególności poręczy,

klamek, włączników światła, uchwytów, powierzchni płaskich, w tym blatów, które

muszą być dezynfekowane kilka razy w ciągu dnia.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 8

Nauczycielom akademickim, studentom, doktorantom i innym uczestnikom procesu

kształcenia na Uniwersytecie, a także pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi

zaleca się wykonanie szczepienia przeciwko COVID-19 oraz przestrzeganie zasad dystansu

społecznego, a w szczególności unikania gromadzenia się.

§ 9

 1. Pracownicy, doktoranci, studenci i uczestnicy innych form kształcenia mogą zgłaszać na

adres koronawirus@umk.pl informacje i pytania dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu

w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

 1. Wszelkich informacji podmiotom zewnętrznym na temat funkcjonowania Uniwersytetu

w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem udziela wyłącznie Zespół Prasowy UMK.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu rozstrzygnięcia dotyczące funkcjonowania

Uniwersytetu podejmuje rektor.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.

R E K T O R

prof. dr hab. Andrzej Sokala

Treść zarządzenia (PDF)

pozostałe wiadomości