Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Nowa dziekan WNBiW

Prof. dr hab. Justyna Rogalska
Prof. dr hab. Justyna Rogalska fot. fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Justyna Rogalska została powołana przez rektora UMK prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę na stanowisko dziekana Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych.

Nowa pani dziekan pokieruje Wydziałem od 7 października.

Prof. dr hab. Justyna Rogalska jest pracownikiem Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK i zastępcą Instytutu Biologii. Kieruje Katedrą Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii. Urodziła się w 1971 r. w Grudziądzu. W 1995 r. ukończyła studia biologiczne na ówczesnym Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, a w 1996 r. - studia podyplomowe z zarządzania finansami i marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. W 1996 r. rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK. W 2000 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. "Anapireksja jako reakcja obrony przed skutkami niedotlenienia okołoporodowego u szczurząt" napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Caputy i rozpoczęła pracę w Zakładzie Fizjologii Zwierząt. Odbyła staże naukowe w Institute of Neurobiology, Slovak Academy of Sciences in Košice, Slovak Republic i w Endocrinology Unit, Centre for Cardiovascular Science, The Queen's Medical Research in Edinburgh, University of Edinburgh, UK. W 2011 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. "Rola temperatury ciała i hiperferremii podczas symulowanego niedotlenienia porodowego w etiologii zaburzeń reakcji stresowych w cyklu życiowym szczura".  W 2016 r. została zatrudniona na etacie profesora nadzwyczajnego, a w 2017 r. objęła funkcję kierownika Zakładu Fizjologii Zwierząt (od 2019 - Katedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii). W latach 2012-2016 sprawowała funkcję prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, a od 2019 r. jest zastępcą dyrektora Instytutu Biologii na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. Od 2017 r. jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (zespół nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: nauki biologiczne).

Zainteresowania badawcze prof. Rogalskiej dotyczą mechanizmów obrony przed niedotlenieniem u noworodków ssaków (obrona antyoksydacyjna, plastyczność mózgowa). W prowadzonych badaniach koncentruje się na korelacji pomiędzy wartością okołoporodowej temperatury ciała podczas ekspozycji na niedotlenienie a następczymi zaburzeniami rozwoju. Prof. Rogalska kierowała projektami badawczymi, w tym finansowanymi ze środków Narodowego Centrum Nauki. Pięciokrotnie otrzymała nagrodę Rektora UMK za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Etologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Federation of European Neuroscience Societies. Jest recenzentem wniosków badawczych w konkursach organizowanych przez: Netherlands Organisation for Health Research and Development, Slovak Research and Development Agency i Czech Science Foundation. W realizacji projektów badawczych współpracuje z jednostkami z zagranicy: Institute of Neurobiology, Slovak Academy of Sciences in Košice, Slovak Republic, Endocrinology Unit, Centre for Cardiovascular Science, The Queen's Medical Research in Edinburgh, UK czy Internal Medicine, Division of Nephrology University of New Mexico, Albuquerque, USA.

W ramach działalności dydaktycznej prowadzonej przez prof. Rogalską na uwagę zasługuje jej praca nad nowymi programami studiów jako Członka Wydziałowych Podkomisji ds. Efektów Kształcenia – dla kierunku biologia (przewodniczący), chemia medyczna oraz sport i wellness. Prowadzi specjalistyczne wykłady m.in. z neurobiologii, fizjologii stresu czy modeli zwierzęcych chorób psychicznych i neurodegeneracyjnych. Obecnie nowym kierunkiem badań prof. Rogalskiej jest długoterminowy wpływ pola elektromagnetycznego na układ nerwowy. Jest kierownikiem grantu badawczego NCN OPUS zatytułowanego "Nowe spojrzenie na wpływ pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości na reakcje stresowe (50 Hz) i plastyczność mózgową - efekt hormezy". Od 2020 roku prof. Rogalska jest kierownikiem Emerging Field: New insight into chronic diseases: from risk factors, through prevention, diagnosis to treatment. W ramach rozwijania swoich zainteresowań w latach w 2020 ukończyła Studia Podyplomowe "Psychologia w biznesie" w Wyższej Szkole Bankowej  w Toruniu.

pozostałe wiadomości