Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Oferta pracy – doktorant/ka w projekcie NCN – biologia komórkowa i molekularna

Zdjęcie ilustracyjne
Narodowe Centrum Nauki fot. NCN

Oferta pracy – doktorant/ka w projekcie NCN – biologia komórkowa i molekularna

Nazwa jednostki: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych; Katedra Biologii Komórkowej i Molekularnej

Nazwa stanowiska: dwa stanowiska Stypendysta/Doktorant

Typ konkursu NCN: Opus – NZ

Termin składania ofert:  20 września 2024

Forma składania ofert: email (janiaszn@umk.pl)

Wymagania:

 • Tytuł magistra w zakresie nauk biologicznych.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Wysoka motywacja i entuzjazm do pracy w nauce.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Mile widziane doświadczenie w technikach mikroskopowych, biologii molekularnej w tym pracy z RNA.

 

Warunki zatrudnienia:

 • Czas realizacji stypendium/projektu: 48 miesięcy
 • Wysokość stypendium: 5 tyś brutto przez cały okres trwania projektu
 • Planowany termin rozpoczęcia: 1 października 2024 r.
 • Doktorant będzie odbywał kształcenie w szkole doktorskiej nauk ścisłych i przyrodniczych UMK Academia Scientiarum Thoruniensis; zakwalifikowany kandydat będzie zobowiązany do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do AST

Ponadto oferujemy:

 • Realizację 4 letniego projektu naukowego w komfortowym  warunkach i przyjaznym środowisku pracy
 • Możliwość rozwoju naukowego
 • Poznanie międzynarodowego środowiska naukowego poprzez wyjazdy zagraniczne i konferencje naukowe
 • Poznanie nowych technik mikroskopowych i biologii molekularnej
 • Wsparcie mentorskie i opiekę naukową

Opis zadań:

Doktorant/ka będzie prowadzić badania nad tolerancją roślin na stres abiotyczny (głównie niedotlenienia).  Szczegółowym celem będzie wyjaśnienie funkcji granul stresowych (SG) w odpowiedzi na hipoksję po przez regulację dostępności RNA dla aparatu translacyjnego. W tym celu chcemy poznać transkryptom SG oraz translatom (profilowanie rybosomów w celu poznania jaki mRNA ulega translacji). Następnym zadaniem jest poznanie jaką funkcję pełni m6A (N6-metyloadenozyna; regulacja epitrnaskryptomiczna) w biogenezie SG oraz regulacji translacji. W projekcie wykorzystamy sekwencjonowanie nanoporowe RNA oraz szereg technik mikroskopowych (lokalizacja białek i pojedynczych cząstek mRNA za pomocą FISH z sondami Stellaris, techniki PLA), biologii molekularnej (RNA-seq, nanopore direct RNA sequencing, RIP oraz transformację A. thaliana) oraz techniki biochemiczne (wielowymiarowa chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas).

 

Wymagane dokumenty:

 

 • list motywacyjny,
 • CV zawierające informacje o osiągnięciach z uwzględnieniem dotychczas prowadzonych działań np. publikacji, wystąpień konferencyjnych, udziału w stażach, szkoleniach, kołach naukowych, projektach badawczych oraz otrzymanych nagrodach, stypendiach i średniej ocen uzyskanych ze studiów,
 • odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • ewentualne skany certyfikatów językowych oraz zaświadczeń dokumentujących udział w aktywnościach naukowych (konferencje, seminaria, staże, projekty naukowe).

Informacje dodatkowe:

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem Twoich danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą przy ul. Gagarina 11 (Uczelnia).
 • Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję konkursową powołaną przez Kierownika projektu. Komisja zastrzega sobie prawo do rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do wiadomości kandydata drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 25 września 2024 r.

Dodatkowe pytania proszę kierować do dr hab. Janusza Niedojadło drogą mailową (janiaszn@umk.pl)

pozostałe wiadomości