Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

“NanoBioMateriały ? teoria i praktyka”

Współczesne nano- oraz biomateriały zyskują znaczenie praktyczne w chemii, biologii i medycynie ze względu na ich nowe właściwości wynikające ze struktury, budowy oraz sposobu otrzymywania. Są przedmiotem intensywnych badań fizykochemicznych oraz biologicznych w celu zwiększenia możliwości kontrolowania właściwości i optymalnego wykorzystania materiałów. To nowe podejście nakłada na badaczy konieczność nawiązywania ścisłej współpracy między dziedzinami. Konferencja “NaBioMat 2017” jest interdyscyplinarnym spotkaniem, służącym przepływowi informacji i poglądów oraz poszukiwaniu nowych obszarów badawczych i nawiązywaniu współpracy między naukowcami pracującymi na styku chemii materiałów, biologii i biotechnologii oraz dyscyplin pokrewnych. Prezentowane badania z zakresu nanomateriałów mają ogromny potencjał aplikacyjny, a spotkanie naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe z pewnością ułatwi ich wszechstronną charakterystykę oraz wdrożenie. Program naukowy Konferencji przewiduje 5 sesji naukowych, w tym ?Sesję Młodych? skierowaną do młodych naukowców i studentów. Każda z sesji będzie się składać się z wykładów zaproszonych, wybitnych specjalistów oraz z 15-minutowych wystąpień ustnych uczestników konferencji. Integralną częścią każdej sesji będą prezentacje plakatowe. Do udziału w Konferencji zostały zaproszone firmy produkujące i oferujące aparaturę, sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne, którym zaoferowano możliwość zorganizowania warsztatów i pokazów najnowszej aparatury i metod badawczych. Organizatorzy chcą umożliwić udział w konferencji jak największej liczbie młodych naukowców poprzez zaoferowanie im niższej opłaty rejestracyjnej oraz organizację skierowanej do nich ?Sesji Młodych?. Jednak organizacja konferencji naukowej w tej skali jest dużym wyzwaniem finansowym. Dofinansowanie jest niezbędne, aby utrzymać ulgowe opłaty konferencyjne. Pozwoli także opłacić koszty podróży i pobytu zaproszonych wykładowców plenarnych, przewodniczących sesji i gości specjalnych. Ich obecność przyczyni się do podniesienia prestiżu konferencji, zaprezentowanie Torunia, regionu i UMK jako prężnego ośrodka naukowego.

Termin
29 – 31 maja 2017

Organizatorzy

 • Zakład Biochemii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu
 • Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy – Wydział Chemii UMK w Toruniu
 • Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr Katarzyna Roszek, Zakład Biochemii
Zasięg konferencji
Ogólnopolska z udziałem gości zagranicznych
Przewidywana liczba uczestników
150 osób
Charakter konferencji
Konferencja o charakterze cyklicznym
Komitet Naukowy

 • dr hab. Anna Belcarz ? Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • prof. dr hab. Stanisław Błażewicz ? Katedra Biomateriałów, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. Anna Jakubowska, prof. UMK ? Wydział BiOŚ UMK w Toruniu
 • dr hab. Lucyna Kapka-Skrzypczak – Katedra Biologii Medycznej i Badań Translacyjnych, Wydział Medyczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz, prof. UMK – Wydział Chemii UMK, ICNT UMK w Toruniu
 • prof. dr hab. Witold Musiał – Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Artur Terzyk ? Wydział Chemii UMK w Toruniu
 • dr Michał Wójcik – Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski