Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Oferta pracy – doktorant/ka w projekcie NCN: PRELUDIUM BIS 5 – Molekularna Biologia Komórki

Zdjęcie ilustracyjne
NCN: PRELUDIUM BIS 5 fot. nadesłane

Więcej infromacji

Termin składania ofert: 15 września 2024

Forma składania ofert: email: darsmol@umk.pl

Opiekun projektu: https://www.bio.umk.pl/zaklad-biologii-komorki/pracownicy/smolinski-profil/

https://x.com/LabSmolinski

Inni Doktoranci pracujący w Zespole: https://www.bio.umk.pl/?id=25328

Informacje na zachętę:

 • W trakcie realizacji tego projektu Doktorant/ka będzie miał/a okazję pracy na nowo zakupionym mikroskopie ultra-rozdzielczym STED https://www.bio.umk.pl/?id=34649
 • firmy Abberior: (https://abberior.rocks/superresolution-confocal-systems/facility/);
 • oraz będzie sekwencjonować i analizować unikalne sekwencji transkryptomu (RNA-Seq)) jąder komórkowych, cytoplazmy i biokondensatów jądrowych – ciał Cajala metodą mikrodysekcji: https://www.youtube.com/watch?v=Qf8qR0Cb2lI
 • W ramach stażu kandydaci wyjadą na opłacony z projektu pobyt badawczy za granicą w laboratorium Profesora Davida Stanka w Instytucie Genetyki Molekularnej Akademii Nauk Czech w Pradze (https://www.img.cas.cz/group/david-stanek/). Profesor David Stanek, to wybitny naukowiec z bogatym doświadczeniem w badaniach nad metabolizmem RNA i ciałami Cajala, jest profesorem na Uniwersytecie Karola w Pradze oraz pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Genetyki Molekularnej.

Wymagania:

 • Kandydat/kandydatka musi kochać badania naukowe (wewnętrzna motywacja pomoże przezwyciężyć liczne przeszkody, które na pewno się pojawią).
 • „Elastyczność” i „myślenie outside the box” (poza schematami).
 • Zdolność do pracy w zespole oraz umiejętność komunikacji z audytorium.
 • Myślenie analityczne.
 • Mieć odrobinę szczęścia (umiejętność pozytywnego myślenia).
 • Umiejętność i chęć do nauki nowych rzeczy.
 • Znajomość i rozumienie biologii komórkowej, biochemii i biologii molekularnej.
 • Rozpoznawanie problemów badawczych i krytyczne myślenie.
 • Umiejętność poproszenia o pomoc, gdy jest to potrzebne.

Oczekiwany rozwój wiedzy i umiejętności kandydata doktoranckiego

 • Zarządzanie projektem: zdolność planowania i organizowania projektu oraz delegowania i negocjowania zadań wśród członków zespołu.
 • Wytrwałość: determinacja i determinacja w kontynuowaniu i zakończeniu projektu.
 • Nadzorowanie i coaching: zdolność przekazywania wiedzy i inspirowania innych.

Warunki zatrudnienia:

 • Czas realizacji stypendium/projektu: 48 miesięcy
 • Wysokość stypendium: 5 000 PLN brutto przez pierwsze 24 miesiące, po „połówkowej” pozytywnej ewaluacji kwota stypendium wzrasta do 6 500 PLN brutto przez kolejne 24 miesiące.
 • Planowany termin rozpoczęcia: 1 października 2024 r.
 • Doktorant będzie odbywał kształcenie w szkole doktorskiej nauk ścisłych i przyrodniczych UMK Academia Scientiarum Thoruniensis; zakwalifikowany kandydat będzie zobowiązany do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do AST

Ponadto oferuje:

 • Realizację 4 letniego projektu naukowego w komfortowym  warunkach i przyjaznym środowisku pracy
 • Możliwość rozwoju naukowego
 • Poza zaplanowanym 6 miesięcznym stażem w Pradze, inne naukowe wyjazdy krajowe i zagraniczne oraz na konferencje naukowe
 • Poznanie ultranowoczesnych technik mikroskopowych i technik biologii molekularnej
 • Wsparcie mentorskie i opiekę naukową opiekuna i jego zespołu.

Opis projektu na stronie NCN:

 https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2023-10-12-prbis9kij4c/streszczenia/598415-pl.pdf

Doktorant/ka będzie kontynuować wcześniejsze badania zespołu: https://academic.oup.com/plcell/article/35/9/3214/7172648?login=false

https://academic.oup.com/plcell/article/34/6/2404/6549530?login=false

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV zawierające informacje o osiągnięciach z uwzględnieniem dotychczas prowadzonych działań np. publikacji, wystąpień konferencyjnych, udziału w stażach, szkoleniach, kołach naukowych, projektach badawczych oraz otrzymanych nagrodach, stypendiach i średniej ocen uzyskanych ze studiów,
 • odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • ewentualne skany certyfikatów językowych oraz zaświadczeń dokumentujących udział w aktywnościach naukowych (konferencje, seminaria, staże, projekty naukowe).

Informacje dodatkowe:

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem Twoich danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą przy ul. Gagarina 11 (Uczelnia).
 • Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję konkursową powołaną przez Kierownika projektu. Komisja zastrzega sobie prawo do rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do wiadomości kandydata drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 25 września 2024 r.

Dodatkowe pytania proszę kierować do dr hab. Dariusz Jan Smoliński, prof. UMK drogą mailową: darsmol@umk.pl

pozostałe wiadomości